Ansökan om förnyelse av tillstånd

Har du ett tidsbegränsat tillstånd? Du behöver i så fall ansökan om att förnya tillståndet innan det förfaller. För att tillståndet ska kunna förnyas behöver vi säkerställa att anläggningen fortfarande fungerar.

Bakgrund

Syftet med att tidsbegränsa tillstånd är för att kunna göra en uppföljande kontroll av anläggningen. Från och med 2005 började bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden tids-
begränsa tillstånd för avloppsanläggningar att gälla i 10 år. Idag har vi inte det arbetssättet,
utan tidsbegränsar enbart tillstånd då det finns speciella omständigheter.

Det kan till exempel vara:

 • inom områden där utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är planerat
 • befintliga infiltrationsanläggningar för WC-avlopp som har kompletterats med
  förfällning av fosfor
 • testanläggningar.

Vilka uppgifter ska finnas med i min ansökan?

I vår e-tjänst framgår det vilka fotografier och eventuella reningsresultat som vi behöver av
dig som söker. Beroende på vad du har för avloppsanläggning behöver du skicka in olika uppgifter.

Små avlopp - förnyelse av tillstånd.
E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid infiltration

Fotografier av:

 • Slamavskiljare (insidan)
 • Fördelningsbrunn (insidan)
 • Luftningsrör (insidan så att botten syns, ta gärna hjälp av en ficklampa)
 • Översiktsbild på anläggningen

Vid öppen/tät markbädd

Fotografier av:

 • Slamavskiljare (insidan)
 • Fördelningsbrunn (insidan)
 • Luftningsrör (insidan så att botten syns, ta gärna hjälp av en ficklampa)
 • Fosforfälla (insidan), kemfällningsenhet eller UV-brunn (insida)
 • Provtagningsbrunn (insidan)
 • Översiktsbild på anläggningen

Om du leder WC-vatten till markbädden ska även följande uppgifter bifogas:

 • Journal över analysresultat på renat avloppsvatten
 • Journal över skötsel och byte av fosforfälla, kemfällning eller UV-brunn

Vid minireningsverk/prefabricerade:

Fotografier av:

 • Slamtömningsinstruktioner intill reningsverket

Uppgifter om:

 • Journal över analysresultat på renat avloppsvatten
 • Journal över skötsel och byte av fosforfälla, kemfällning eller UV-brunn
 • Servicerapporter
 • Kopia på serviceavtal

Vid egen kompostering av slam och/eller latrin:

Fotografier av:

 • Komposten, ut- och insida
 • Översiktsbild över kompostens placering i förhållande till huset

Prövning och bedömning av tidsbegränsade tillstånd

Om vi kan göra en bedömning att anläggningen fungerar som avsett utifrån det material du skickar in kommer tillståndet att förnyas och tidsbegränsningen tas då bort. Om vi inte kan göra en bedömning kan platsbesök behövas, om det blir aktuellt kommer vi informera dig om detta. Om anläggningen uppvisar brister kan du behöva åtgärda dessa innan en eventuell förnyelse kan beviljas.

Avgift för ansökan 2022

Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan.

Värmdö kommun taxor och avgifter 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För prövning av förnyelse av tidsbegränsat tillstånd tas en timavgift ut om 1200 kronor
per timme för den handläggningstid som lagts ned i ärendet.