Ansök om små avlopp

För att anlägga ett avlopp behöver du tillstånd från kommunen och en slutredovisning av anläggningen behövs innan den får användas. Innan du
skickar in din ansökan måste du välja vilken avloppslösning du ska ha. Vill du ändra en befintlig anläggning behöver du skicka in en ansökan.

Välj avloppslösning

Innan du ansöker om tillstånd för att anlägga ett avlopp måste du välja vilken avlopps-lösning du vill ha och var på fastigheten du vill att den ska placeras.

Valet grundas på de lagar och regler som finns, fastighetens förutsättningar, vilken typ av toalettsystem du vill ha, och hur anläggningen kommer att användas och skötas i framtiden. För mer information läs kommunens riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp.

Du kan också läsa mer om hur din ansökan behandlas här:

Vad händer med min ansökan? Öppnas i nytt fönster.

Exempel på olika tekniska lösningar vid installation av små avlopp:

Avloppsanläggningar för WC-vatten:

 • WC leds till sluten tank och bad-, disk- och tvättvatten (BDT) leds till separat rening,
  se nedan.
 • WC- och BDT-vatten leds till slamavskiljare och markbädd med fosforfälla eller kemfällning
 • WC och BDT-vatten leds till minireningsverk eller prefabricerad anläggning

Avloppsanläggningar för bad-, disk- och tvättvatten (BDT):

 • BDT leds till slamavskiljare och infiltration
 • BDT leds till slamavskiljare och markbädd
 • BDT leds till prefabricerad reningsanläggning

Om det på fastigheten sedan tidigare finns en sluten tank är rekommendationen att den slutna tanken bör behållas.

Syftet är att minimera utsläpp av WC-vatten till mark och på så sätt minska risken för påverkan på dricksvattentäkter samt undvika ett ökat utsläpp av näringsämnen från WC-avlopp.

På Avloppsguiden finns mer information om avloppslösningar.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Små avlopp kräver tillstånd

Du måste ha tillstånd från kommunen för att påbörja en installation av små avlopp.
Tycker du att det är krångligt att välja avloppslösning eller att fylla i ansökan kan du
ta hjälp av en sakkunnig, exempelvis en entreprenör som arbetar med avlopp.

Kommunens samarbete med VA-rådgivningen har upphört.

Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått ett tillstånd. Om anläggningen byggs innan du fått ett tillstånd måste kommunen ta ut en miljösanktionsavgift.

Ansökan små avlopp/minireningsverk − E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka uppgifter ska finnas med i min ansökan?

I blanketten och vår e-tjänst framgår vilka allmänna uppgifter vi behöver om dig som söker
och din fastighet. Vill du att någon annan person ska vara din kontakt med bygg- och miljöavdelningen behöver du fylla i en fullmakt åt den personen.

Länk till mer information om att teckna fullmakt

I ansökan behöver du också fylla i tekniska uppgifter om vilken teknisk lösning som du vill installera på fastigheten för att rena ditt avloppsvatten.

Bilagor till din ansökan

Du behöver också bifoga vissa handlingar till din ansökan. Vilka bilagor som behövs beror på vilken typ av avloppsanläggning du vill installera.

Bifoga alltid detta till din ansökan:

Till alla ansökningar ska en situationsplan bifogas. I de flesta fall är uppgifterna som finns i kommunens tomtkarta tillräckliga. Tomtkartan kan du själv skriva ut från vår webbkarta här.

Länk till Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Det går också bra att använda karta för små avlopp och strandskydd, en nybyggnadskarta
eller förenklad nybyggnadskarta. Har du inte redan en karta eller inte möjlighet att skriva ut tomtkartan kan du beställa en via länken nedan.

Läs mer om kartor och hur du beställer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Situationsplanen ska innehålla följande uppgifter:

 • fastigheten med befintliga och planerade byggnader
 • ledningsdragning som visar vilka hus som ska anslutas till avloppsanläggningen
 • avloppsanläggningens placering (alla delar som ingår i anläggningen ska ritas ut)
 • placering av närliggande vattenbrunnar inom 100 meter (om placeringen av närliggande vattenbrunnar ligger utanför kartbild ange med pil avstånd och riktning)
 • placering av närliggande energibrunnar inom 50 meter
 • uppställningsplats/angöringsplats för slamtömningsfordon

Nedan följer exempel på situationsplaner för olika typer av reningsteknik. Klicka på raderna för att se ritningarna. Exempelkartorna visar situationsplaner där tomtens begränsning och mått samt markens nivå anges. Exempel illustrerar hur olika typer av reningsverk kan placeras.

Exempelkarta reningsanläggning , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Exempelkarta infiltration och sluten tank , 908 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelkarta markbädd , 938.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelkarta minireningsverk , 905.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Om du ansöker om en infiltration eller markbädd:

För att kunna bedöma om förutsättningarna är de rätta för en markbaserad rening på din fastighet och att anläggningen är tillräckligt dimensionerad behöver marken undersökas och underlag skickas in till oss.

 • Måttsatt tvärsektionsritning (infiltration och markbädd)

En tvärsektionsritning visar hur anläggningen ska byggas upp och hur den ska placeras förhållande till befintlig marknivå. Ta gärna hjälp av våra exempelritningar här nedan för tvärsektionsritningar.

Exempel tvärsektionsritning infiltration , 480.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritning tvärsektion markbädd , 445.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel tvärsektionsritning infiltration (upplyft) , 445.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel längdsektionsritning markbädd (upplyft) , 204 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel längdsektionsritning markbädd , 231 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel längdsektionsritning infiltration , 226.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Läggningsanvisningar vid användning av kompaktmoduler (infiltration och markbädd)

Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning med kompaktmoduler behöver du bifoga aktuella läggningsanvisningar för det fabrikat du ska använda.

 • Resultat från perkolationstest/siktanalys (infiltration)

Markens egenskaper är en av de viktigaste förutsättningarna för att en infiltration ska fungera. För att ta reda på markens genomsläpplighet behöver en jordartsanalys utföras, vilket kan utföras i form av en siktanalys eller ett perkolationstest. Resultatet från analysen ska redovisas i din ansökan.

Vad händer med handläggningen av min ansökan?

Mer information om vad som händer efter du har skickat in ansökan får du här.

Ta del av stegen i ansökan Öppnas i nytt fönster.

Slamtömning

En viktig del i skötseln av en avloppsanläggning är att den slamtöms regelbundet. I samband med ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning behöver vi därför säkerställa att anläggningen är möjlig att slamtömma. Vilka förutsättningar som gäller för slamtömning
på land, från sjö och med hjälp av egen sugledning kan du läsa om via länkarna.

Landhämtning

Hämtning från sjö

Egen sugledning

Handläggningstid

Handläggningstiden för en avloppsansökan är delvis beroende av vilken tid under året ansökan skickas in och om ansökan behöver kompletteras eller ändras under ärendets gång. Från det att handläggning har påbörjats så är det bra att räkna med mellan tre till sex månader innan själva gräv- och anläggningsarbetet kan påbörjas.

Under vår och sommar är det många som ansöker om avlopp samtidigt vilket innebär att handläggningstiden blir längre är normalt. Vintertid påverkas handläggningstiden av vädret då platsbesöket som sker för att bedöma avloppsanläggningens placering inte kan ske vid mycket snö.

Ändring av befintlig avloppsanläggning

Om du vill ändra din befintliga avloppsanläggning så behöver du skicka in en ansökan till kommunen i god tid innan arbetena ska påbörjas.

Ändringen kan gälla till exempel byte av fabrikat på minireningsverk eller byte av infiltrationsledningar, om du vill göra en ny anslutning räknas det som en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning som därför behöver anmälas till kommunen.

Även om det är en ändring av en befintlig anläggning du vill göra behöver du skicka in en ansökan och situationsplan till oss. Undantag från krav på situationsplan är om du ska byta ut din slutna tank eller slamavskiljare utan att ändra placeringen.

Ansökan ändring av avloppsanläggning, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för ansökan 2024

Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan.

Länk taxa Prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 2024 , 320.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedan följer avgifterna för de vanligast förekommande ansökningarna:

Enskild anläggning

 • Ansökan om sluten tank för WC – 6 850 kronor
 • Ansökan om anläggning för bad-, disk- och tvättvatten – 10 960 kronor
 • Ansökan om anläggning för WC- och bad-, disk- och tvättvatten – 12 330 kronor

Gemensam anläggning

 • Ansökan om gemensam anläggning för WC- och bad-, disk- och tvättvatten
  (upp till 25 personer) – 13 700 kronor
 • Ansökan om gemensam anläggning för bad-, disk- och tvättvatten
  (upp till 25 personer) – 12 330 kronor