Hur går handläggningen av min ansökan till?

När din avloppsansökan kommit in till kommunen prövas den och en bedömning görs om den föreslagna anläggningen kan beviljas tillstånd eller om den avslås.

​Stegen i ansökan

1. Skicka in din ansökan

Handlingar skickas in och registreras hos bygg- och miljöavdelningen. Beroende på vad det är för typ av avloppsanläggning du ansöker om behöver olika handlingar skickas med. Du läsa mer om vilka handlingar som behövs för respektive typ av avloppsanläggning här:


Ansök om små avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


När din ansökan har registrerats så kontrollerar vi om ansökan är komplett, det vill säga att vi har fått in de handlingar som behövs för att fördela ärendet till en handläggare och påbörja utredningen av ditt ärende.

2. Bekräftelse – ärendet är komplett

Är din ansökan komplett kan handläggningen påbörjas och vi informerar dig om att ärendet
är komplett. Är din ansökan inte komplett kontaktar vi dig och informerar om vilka uppgifter
vi behöver för att kunna fördela ärendet till en handläggare som kan utreda din ansökan.

3. Ärendet har fördelats till en handläggare

Efter att ansökan bedömts vara komplett fördelas ärendet till en handläggare. När handläggaren har gått igenom din ansökan kommer handläggaren kontakta dig och informera om nästa steg i ärendet och stämma av eventuella frågor.

Handläggaren informerar dig innan platsbesöket sker och kontaktar dig efter besöket vid eventuella frågor eller om någon ändring av ansökan kommer att behöva ske.

4. Remiss/grannhörande

Remiss till berörda

I vissa fall behöver ärendet skickas på remiss till andra berörda myndigheter för att få tillräckligt utredningsmaterial för att kunna fatta ett korrekt beslut i ärendet.

Remisser som skickas kan exempelvis gälla möjlighet att utföra slamtömning av avlopps-anläggningen eller att hämta in upplysningar eller bedömning från annan myndighet utifrån att fastigheten ligger inom ett skyddat område såsom ett vattenskyddsområde, naturreservat eller att det finns en fornlämning på fastigheten.

Om det kommer in synpunkter på din ansökan så skickar vi dem till dig.

Grannhörande

Grannar som kan vara berörda av planerad anläggning får möjlighet att yttra sig i ärendet. Berörda grannar blir informerade om vilken typ av anläggning som planeras och var den är tänkt att placeras. Grannarna får normalt tre veckor på sig att inkomma med synpunkter.

Om det kommer in synpunkter på din ansökan så skickar vi dem till dig så du får möjlighet att
se över din ansökan och/eller bemöta inkomna synpunkter.

Om det är möjligt att bedöma vilka grannar som kan vara berörda av planerad avlopps-anläggning utan att besöka fastigheten skickas grannhörande ut innan besöket. I vissa fall behöver platsbesök ske innan grannhörande kan skickas ut.

5. Platsbesök

Handläggaren gör i regel ett platsbesök på fastigheten för att bedöma förutsättningarna
för den anläggning som du har sökt för. Vid besöket bedöms tekniken och den föreslagna placeringen av avloppsanläggning. Exempelvis bedömer handläggaren hur avrinning sker
från anläggningens utsläppspunkt, risk för påverkan på närliggande dricksvattenbrunnar, grundvattennivån i provgropen och om din tänkta teknik är lämplig på platsen med hänsyn
till skyddsnivån för platsen.

Handläggaren kommer informera dig innan platsbesöket sker och kontaktar dig efter besöket vid eventuella frågor eller om någon ändring av ansökan behöver ske.

6. Bedömning

Handläggaren gör sin samlade bedömning utifrån de uppgifter som inkommit från ansökan, grannhöranden, besök på fastigheten samt de lagar och förordningar som gäller för små avlopp.

I bedömningen tar vi bland annat hänsyn till:

 • den planerade anläggningens närhet till dricksvattenbrunnar,
 • om marken på din fastighet lämpar sig för föreslagen anläggning,
 • grundvattennivån på platsen,
 • om anläggningen du söker för lämpar sig för din fastighet, det vill säga om fastigheten bedöms ligga inom normal eller hög skyddsnivå för miljöskydd respektive hälsoskydd och om avloppsanläggning klarar utsläppskraven för rådande skyddsnivå,
 • omgivande/berörda grannars yttrande i ärendet.
 • yttranden från andra myndigheter

7. Beslut

Om ansökan kan beviljas skriver handläggaren ett tillstånd som skickas ut till dig och andra berörda av avloppsanläggningen. När alla berörda tagit emot beslutet och det har gått tre veckor så har beslutet fått laga kraft.

Ett tillstånd är generellt sett giltigt i fem år förutsatt att arbetet påbörjats inom två år.

OBS! Om vi har ställt krav på åtgärd av din befintliga anläggning efter en inventering eller ett klagomål kan tiden för när avloppsanläggningen behöver vara utförd vara kortare. Information om detta framgår då i beslutet.

8. Redovisning av utförd anläggning

När du har byggt klart avloppsanläggningen ska en redovisning av den utförda anläggningen samt fotografier skickas in till bygg- och miljöavdelningen. Detta gör du enklast via vår e-tjänst: service.varmdo.se/RUA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När vi har tagit emot redovisningen och granskat så att anläggningen är lagd enligt tillstånd så skickas ett bekräftelsebrev till dig och ärendet avslutas.

Avgift​ för ansökan 2024

Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan.
Den fullständiga taxan hittar du här.

Till kommunens taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Nedan följer avgifterna för de vanligast förekommande avloppsansökningarna enligt
2021 års taxa:

Enskild anläggning

 • Ansökan om sluten tank för WC – 6 000 kronor
 • Ansökan om anläggning för bad-, disk- och tvättvatten – 8 400 kronor
 • Ansökan om anläggning för WC- och bad-, disk- och tvättvatten – 9 600 kronor

Gemensam anläggning

 • Ansökan om gemensam anläggning för WC- och bad-, disk- och tvättvatten
  (upp till 25 personer) – 12 000 kr
 • Ansökan om gemensam anläggning för bad-, disk- och tvättvatten
  (upp till 25 personer) – 10 800 kr