Stöd för ifyllnad av blankett och att ge fullmakt

Här kan läsa mer om hur du hur du fyller i blanketten och hur du ger fullmakt åt någon annan att vara ditt ombud i ett ärende.

Olika begrepp​

Det är viktigt att blanketten fylls i rätt och med de uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna behandlas. Här beskrivs olika begrepp lite mer ingående.

Sökande

När du lämnar in en ansökan till bygg- och miljöavdelningen så kan du som söker antingen vara en privatperson eller företag. Den som är sökande är också den som ska skriva under ansökan, om inte ombud anlitas.

Om du ansöker för ett företags räkning behöver du som skriver på ansökan vara behörig, bifoga därför fullmakt eller bevis om firmatecknare till din ansökan.

Du som är sökande är den bygg- och miljöavdelningen kommer kontakta vid handläggning av ditt ärende, om du inte har ett ombud.

Fakturamottagare

För prövning av ärenden tas en avgift ut enligt gällande taxa. Vilken avgift som tas ut i ditt ärende kan du läsa mer om i taxan här.

Värmdö kommun taxor och avgifter 2022 , 1.5 MB.

Fakturan skickas i regel till den som är sökande i ärendet om inte annat anges på ansökningsblanketten. Om fakturan ska skickas till någon annan behöver den personen
skriva under ansökan.

Ombud

Ett ombud är en person eller ett företag som genom fullmakt företräder någon annan.
Den som lämnat fullmakten kallas fullmaktsgivare och den som får fullmakten kallas fullmaktstagare. Den som är fullmaktstagare och agerar som ombud har samma rätt som fullmaktsgivaren, till exempel när det gäller att teckna avtal, göra ansökningar eller ta emot handlingar åt dig.

Anlitar du ett ombud i ditt ärende så lämnar ombudet in en ansökan i ditt namn, det är då ditt ombud som vi på bygg- och miljöavdelningen kommer kontakta vid handläggning av ditt ärende. När beslut fattas i ärendet skickar vi en kopia på det till dig.

Fullmakt

Om du vill ge någon behörighet att företräda dig i ett ärende så behöver du ge personen eller företaget en fullmakt. De kan då agera som ditt ombud. Det är viktigt att det av fullmakten framgår:

  • vem som ger fullmakt
  • vem som får fullmakt
  • i vilka frågor/ärenden som fullmakten gäller
  • hur lång tid fullmakten sträcker sig

Använd gärna vår blankett för fullmakt och bifoga den till ansökan.

Fullmakt , 153.1 kB.

Firmatecknare

Firmatecknare eller teckningsansvarig kallas den som tecknar en juridisk persons firma. En juridisk person är ett organiserat och registrerat rättssubjekt, det vill säga har förmågan att ha rättigheter och skyldigheter att företa rättshandlingar som blir bindande för den juridiska personen. Som exempel kan nämnas att teckna avtal, göra ansökningar eller ta emot handlingar.