PFO - små avlopp

Kommunen har justerat utbyggnadsplanen för kommunalt avlopp och gjort en översyn av detaljplanerna i Värmdö kommun. Detta kan påverka dig som har ett enskilt avlopp och ett pågående ärende hos bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Bakgrund nya PFO-områden

I mars beslutade kommunstyrelsens planutskott (KSPU) om en justering av prioriterade förändringsområden (PFO). Det innebär att kommunen gjort en justering av planen för kommande planläggning och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och i vilken ordning detta ska ske.

Läs mer om PFO

Inventering av små avlopp

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver tillsyn av små avlopp. Det innebär att vi granskar funktionen och reningen i avloppsanläggningarna i kommunen för att förhindra utsläpp av orenat avloppsvatten.

Inventering av små avlopp

De små avloppen har varit en prioriterad fråga i kommunen i många år, på grund av vår närhet till havet men också det stora antalet enskilda avloppsanläggningar. Samtliga 15 000 små avlopp ska vara inventerade senast år 2020 enligt kommunfullmäktiges mål. Inventeringstakten har varit hög och nästan hela fastlandet är redan inventerat.

Ditt avlopp i ett nytt PFO-område

Utgångspunkten är att alla fastigheter ska ha ett funktionsdugligt avlopp som inte påverkar närmiljön negativt.

Eftersom många avlopp redan har inventerats i flera av de områden som berörs av beslutet har nämnden redan ställt krav på att bristfälliga avloppsanläggningar ska åtgärdas.

I vissa områden där kommunalt vatten och avlopp kommer byggas ut tidigare än förväntat kommer nämnden inte kräva att avloppsanläggningar med mindre brister åtgärdas. Detta kan bli aktuellt för områden där planläggning planeras påbörjas innan år 2021.

Vad är det som bedöms?

Vissa avlopp kan behöva åtgärdas trots att det kommer kommunalt VA i framtiden, detta beror på vilken miljö- och hälsonytta som bedöms finnas. Utgångspunkten för denna bedömning är hur allvarlig bristen med din befintliga avloppsanläggning bedöms vara, hur snart fram i tiden som kommunalt VA kommer samt hur du nyttjar din fastighet och vilken standard den har.

Generellt sett innebär utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett en större risk för närområdet än ett avloppsvatten från bad-, disk- och tvättinstallationer (BDT). Det innebär att i stort sett alla bristfälliga anläggningar med WC ansluten kommer behöva åtgärdas. Eftersom bristfälliga BDT- avlopp också kan innebära risker för människors hälsa eller miljön kan det även bli aktuellt att åtgärda sådana anläggningar. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer informera dig om vad som gäller för just ditt avlopp.

Mitt område är planerat efter 2021

Är planläggningen av ditt område planerat att inledas efter 2021 sker ordinarie prövning och tillsyn av din avloppsanläggning utifrån gällande miljölagstiftning och praxis inom området.

En väl fungerande avloppsanläggning är viktigt eftersom bristfälliga avloppsanläggningar bidrar till övergödning av våra vatten och kan vara en källa till smittspridning. Det bedöms därför inte vara rimligt att göra avsteg i likhet med områden där planläggning inleds före 2021 eftersom kommunalt vatten och avlopp inte kommer finnas tillgängligt i ditt område inom en nära framtid.

Vill du veta mer?

För mer information om planeringen och de nya PFO-områdena kontakta planavdelningen via servicecenter 08-570 470 00 eller mejla varmdo.kommun@varmdo.se.

För information om ditt avlopp kontakta enheten för små avlopp via smaavlopp@varmdo.se