Riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp i Värmdö

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har i december 2019 antagit Riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp i Värmdö kommun, som började gälla den 1 januari 2020.

Riktlinjerna ska fungera som vägledning och stöd för såväl kommunens miljöinspektörer som för fastighetsägare och entreprenörer. Riktlinjerna utgör en utgångspunkt vid prövning och tillsyn, men en bedömning görs alltid i varje enskilt fall.

För dig som planerar att göra ett nytt avlopp finns här bland annat information om möjliga tekniska lösningar och hur hög reningsgrad som avloppsanläggningen behöver ha. I Värmdö kommun behöver anläggningen ofta uppfylla hög skyddsnivå på grund av närheten till sjöar och vattendrag, tunna jordlager och enskilda dricksvattenbrunnar.

Länk till förutsättningar för Landhämtning

Ökat fokus på kretsloppsanpassade små avlopp

Riktlinjerna beskriver också ett ökat fokus på kretsloppsanpassade små avlopp. Kretsloppsanpassade små avlopp innebär i huvudsak separerade avlopp, vilket betyder att toalettavfallet separeras från BDT-avloppet (bad, disk och tvätt) antingen i form av en torr toalettlösning, eller vattentoalett till sluten tank. Fördelen med dessa system är att det möjliggör att näringsämnena i toalettavfallet efter behandling kan återföras till odlingsbar mark.

Riktlinjernas innehåll i korthet

Riktlinjerna beskriver bedömningsgrunderna som miljöinspektörerna utgår ifrån vid prövning och tillsyn av små avlopp i Värmdö kommun. Sammanfattningsvis kan du i riktlinjerna få information om

  • Beskrivning av tillsyns- och prövningsprocesserna
  • Redogörelse för aktuell lagstiftning, verktyg och vägledning
  • Redogörelse för grundkrav i prövningen, t.ex. gällande dimensionering och skyddsavstånd
  • Bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd och hälsoskydd
  • Bedömning av olika tekniska lösningar
  • Bedömning av slam- och latrinhantering
  • Bedömning av en godkänd avloppsanläggning
  • Bedömning av brister och risker
  • Bedömning av små avlopp inom kommunala verksamhetsområden och planerade förändringsområden (PFO)