Riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp i Värmdö

I Värmdö kommun finns riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp. Riktlinjerna beskriver bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete med
små avlopp i kommunen.

Riktlinjerna ska fungera som vägledning och stöd för såväl kommunens miljöinspektörer som för fastighetsägare och entreprenörer. Riktlinjerna utgör en utgångspunkt vid prövning och tillsyn, men en bedömning görs alltid i varje enskilt fall.

För dig som planerar att göra ett nytt avlopp finns här bland annat information om möjliga tekniska lösningar och hur hög reningsgrad som avloppsanläggningen behöver ha. I Värmdö kommun behöver anläggningen ofta uppfylla hög skyddsnivå på grund av närheten till sjöar och vattendrag, tunna jordlager och enskilda dricksvattenbrunnar.

Riktlinjernas innehåll i korthet

Riktlinjerna beskriver bedömningsgrunderna som miljö- och hälsoskyddsinspektörerna utgår ifrån vid prövning och tillsyn av små avlopp i Värmdö kommun. Sammanfattningsvis kan du i riktlinjerna få information om

 • Beskrivning av tillsyns- och prövningsprocesserna
 • Redogörelse för aktuell lagstiftning, verktyg och vägledning
 • Redogörelse för grundkrav i prövningen, gällande till exempel dimensionering
  och skyddsavstånd
 • Bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd och hälsoskydd
 • Bedömning av olika tekniska lösningar
 • Bedömning av slam- och latrinhantering
 • Bedömning av en godkänd avloppsanläggning
 • Bedömning av brister och risker
 • Bedömning av små avlopp inom kommunala verksamhetsområden
  och planerade förändringsområden (PFO)