Skötsel och provtagning av avloppsanläggning

Reningen i en enskild avloppsanläggning sker i hög grad med hjälp av bakterier som är marklevande eller i ett reningsverk. Det är därför viktigt att anläggningen inte tillförs ämnen som skadar dessa bakterier, till exempel starka syror eller baser, lösningsmedel och läkemedel.

Om bakterier slås ut blir reningen dålig, föroreningar transporteras vidare och kan skada
dricksvatten eller miljön i övrigt. För att försäkra sig om bästa möjliga reningseffekt i anläggningen och så lång livslängd som möjligt är det viktigt att med jämna mellanrum
(cirka en gång i kvartalet) inspektera anläggningen enligt nedanstående punkter, för att undvika eventuella fel.

Slamavskiljare

En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren.
Tömningsintervallet varierar mellan olika anläggningar och beroende på belastning.
Enligt Värmdö kommuns avfallsföreskrifter ska tömning av slam från slamavskiljare
ske minst en gång vartannat år vid bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) och
minst en gång varje år vid WC- och BDT-vatten. Tömning ska ske av kommunens
fastställda entreprenörer. Sker tömning för sällan kan det riskera fastläggning av slam
som i sin tur innebär ett behov av extra underhåll.

Kom ihåg att återfylla slamavskiljaren med vatten efter tömning. Om slamavskiljaren
inte återfylls efter tömning riskerar kommande slam att ta sig ut mellan skiljeväggarna
och i värsta fall också förbi t-röret. Flytslam ska enbart finnas i slamavskiljarens första
kammare, slam i sista kammaren är ett tecken på överbelastning.

I eventuell väntan på slamtömning bör flytslammet föras över till den första
kammaren. Uppstår flytslam i flera kammare regelbundet måste slamtömning ske
oftare eller volymen på slamavskiljaren utökas. Vattennivån i slamavskiljaren ska ligga
vid underkanten på utloppsröret. Om vattennivån är lägre finns det troligtvis en läcka
i brunnen som måste tätas. Om vattnet ligger ovan utloppsröret har sannolikt infiltrations-bädden börjat sätta igen.

Fördelningsbrunn

Lika mycket vatten ska fördelas till alla spridarledningar. Om så inte är fallet ska
fördelningen justeras. En överbelastning av en del av anläggningen ger ett sämre
reningsresultat och förkortar anläggningens livslängd. Om det har bildats påväxt i fördelningsbrunnen ska påväxten tas bort. Spola sedan rent och kontrollera oftare.
Sjok som lossnar kan annars föras in i spridarledningen och sätta igen hålen i spridarledningarna.

Infiltration

I slutet av varje spridarledning finns ett luftningsrör. Luftningsrör förser bädden med
syre men möjliggör också att du som fastighetsägare kan hålla din avloppsanläggning
under uppsikt för att säkerställa att den upprätthåller en god reningsfunktion och inte
blir igensatt.

För ner en mätsticka i luftningsröret och kontrollera om det inte står kvar vatten en längre
tid i spridarledningen. Om det finns vatten kan det bero på

 • Högt grundvattenstånd efter ihållande regn eller kraftig snösmältning.
  Mät igen när grundvattnet sjunkit. Eventuellt kan dränering bli nödvändig.
 • En större vattenbelastning än vad anläggningen är dimensionerad för.
  Kontrollera vattenförbrukningen och jämför med hur mycket vatten
  anläggningen är byggd för att ta emot. Minska vattenförbrukningen eller
  utvidga anläggningen (kräver tillstånd). Det kan också bero på inläckage.
  Jämför vattentillflöde under torrväder respektive efter en regnvädersperiod.
 • En större föroreningsbelastning än vad anläggningen är dimensionerad för
  (infiltrationsytan kan bli så tät att vattnet inte släpps igenom). Vid belastning
  av tillfällig karaktär försök låta anläggningen vila ett par månader. Vid permanent belastning utvidga anläggningen.
 • Igensatta hål i spridarledningen. En vanlig orsak till igensättning är att slam
  eller fett har tagit sig förbi slamavskiljaren. Försök spola via inspektionsröret.

Markbädd

Det utgående vattnet bör vara klart, ofärgat och luktfritt. Om det inte är det är
markbädden troligen överbelastad. Kontrollera anläggningen noggrant i enlighet
med de punkter ovan som är tillämpbara. Se information om provtagning nedan.

Gråvattenfilter (BDT-filter)

Även gråvattenfilter behöver regelbundet inspekteras för att kontrollera att de
fungerar som de ska. Skötseln varierar mellan fabrikat men kan bestå i att byta
eller tvätta filtermaterialet.

Reningsverk

För att minireningsverket ska fungera tillfredsställande måste kontinuerlig service och
skötsel utföras av sakkunnig. Fastighetsägaren ska upprätta ett serviceavtal med
sakkunnig person.

Reningsverk bygger på en känslig teknik med många olika moment i behandlingen.
Pumpar, kompressorer, ventiler med mera kräver el, fällningskemikalier måste fyllas
på och en hel del tillsyn behövs. Se underhållsinstruktionerna för just ditt reningsverk
för att ta reda på vilken tillsyn som kan vara aktuell för dig.

Journal ska upprättas och hållas aktuell av fastighetsägaren. Notering ska göras vid
kemikaliepåfyllning, provtagning, service, driftsproblem, ingrepp, materialbyte eller
andra åtgärder av betydelse för anläggningens funktion. Se information om provtagning
nedan. Kom ihåg att ett reningsverk ska slamtömmas minst en gång per år. Vid utsläpps-punkten ska vattnet vara klart och utan tydlig avloppslukt.

Kompletterande fosforrening

Kemisk fällning är en metod för att rena fosfor som ofta används i både
minireningsverk, infiltrationer och markbäddar. Fällningskemikalien doseras
i ledningssystemet före eller i samband med slamavskiljning. Kemikalierna reagerar
med fosfor och bildar ett fosforrikt slam. Det kemfällda slammet samlas upp i
slamavskiljaren.

Styrenhet och dosringsutrustning för kemikalierna behöver underhållas av leverantör
eller fastighetsägare. Kemikaliebehållaren ska bytas vid behov, upp till några gånger
per år, vilket görs av fastighetsägaren. Då fällningen gör att mängden slam ökar kan
slamtömning behöva ske oftare, beroende på storleken på slamavskiljare och
belastning.

Ett fosforfilter med fosforbindande material kan placeras efter en tät markbädd eller
ett minireningsverk. Det fosforbindande materialet måste bytas ut vid behov,
tidsintervallet för byte varierar mellan olika fabrikat och storlek på fosforfiltret.

Filtrets funktion kontrolleras genom provtagning av utgående vatten. Börjar pH-värdet
minska i utgående vatten är det dags att byta filtret. Filtermaterialet räknas som
hushållsavfall och omfattas därmed av kommunens avfallsansvar vilket betyder att
hämtning behöver anordnas.

Sluten tank

En sluten tank ska vara hel och ha ett låst lock för att förhindra olyckor. Vid miss-
tanke om att den slutna tanken är otät (vid inläckage eller utläckage) ska du
kontakta bygg- och miljöavdelningen. Nivålarm bör enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) alltid finnas i ett slutet system för att varna innan tanken
blivit full.

Provtagning

Om du har ett reningsverk eller en markbädd med WC-avlopp har ditt tillstånd
villkor om årlig provtagning av utgående avloppsvatten. Vattenprovet bör tas när
anläggningen har som högst belastning och gärna som ett samlingsprov (flera
delprov under ett dygn som sammanställs till ett prov).

Provet ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium och de parametrar som ska
analyseras är fosfor (tot-P), kväve (tot-N) och BOD7. Beroende på vilken typ av
avloppsanläggning du har kan även provtagning av pH behövas, detta framgår av
villkoren i ditt tillstånd. Provtagning av bakterier kan begäras vid behov. Resultat av
din årliga provtagning ska journalföras. Vid efterfrågan från bygg- och miljöavdel-
ningen ska dessa resultat kunna redovisas. Om gränsvärdena överskrids ska
bygg- och miljöavdelningen kontaktas.

Information

För ytterligare uppgifter om villkor i beslut eller frågor gällande skötsel av avlopps-
anläggningar, kontakta bygg- och miljöavdelningen, telefon 08-570 470 00.

För att ändra avloppsanläggningen krävs tillstånd från bygg- och miljöavdelningen.
Vid frågor om slamhämtning och beställning av slamtömning eller vid frågor om inlämning
av vattenprov till kommunen, kontakta servicecenter telefon 08-570 470 00.

Vill du veta mer?

Du kan få fler tips om hur du sköter om ditt avlopp på Avloppsguiden.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.