Toaletter och hantering av latrin och slam

Installation av en toalett kräver vanligtvis tillstånd från kommunen om du inte har kommunalt avlopp.


Tillstånd

Det finns flera alternativ till den traditionella vattentoaletten. Att installera någon av följande toaletter kräver tillstånd från kommunen.

Torra toalettlösningar

 • Urinseparerande torrtoalett
 • Förbränningstoalett
 • Förmultningstoalett
 • Utedass/torrtoalett med latrinkärl
 • Frystoalett
 • Övriga torrtoaletter

Vattentoaletter

 • Konventionell WC
 • Vakuumtoalett (i kombination med sluten tank)
 • Snålspolande toalett
 • Extremt snålspolande toalett, självfall
 • Urinsorterande vattentoalett

Spolvolym

Mängden grundvatten varierar i hela kommunen och i flera områden råder vattenbrist.
Vid ansökan om enskilt avlopp begränsas spolvolymen till en eller fyra liter per spolning, beroende på mängden grundvatten i området.

Syftet med begränsning av spolvolymen är att minimera uttaget av grundvatten och minska risken för grundvattenbrist och saltvatteninträngning. För sluten tank är syftet även att minska bortförsel av grundvatten samt att minimera transporter för tömning.

Vill du läsa mer?

En fördjupad information om toaletter och toaletter för källsortering finner du på Avloppsguidens hemsida:

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tillstånd

Har du e-legitimation kan du ansöka via e-tjänst, i annat fall skickar du in en blankett.

Latrin- och slamkompostering

Latrin från torrtoaletter och slam från avloppsanläggningar ska i första hand tas omhand av kommunen. Om du vill hantera latrin eller slam på din egen fastighet behöver du ansöka om dispens. Dispens för eget omhändertagande kan endast beviljas om det finns förutsättningar för kompostering och spridning på din fastighet utan risk för olägenhet.

Kompostering av latrin och WC-slam

För att minimera risk för smitta från latrin och slam från avloppsanläggningar med WC anslutet behöver kompostering ske på ett säkert sätt under tillräcklig tid.

 • Komposten ska bestå av minst två fack eller två behållare för att komposteringen ska kunna ske växelvis
 • Latrin eller slam ska komposteras under minst 18 månader utan att nytt latrin eller
  slam tillförs. Ska det komposterade materialet användas som gödsel vid grönsaksodling bör det komposteras i minst 2 år.
 • Volymen på kompostbehållarna ska anpassas utifrån hur många som använder fastigheten och hur mycket fastigheten används. De vanligaste storlekarna varierar mellan 2 x 350 liter och 2 x 500 liter.
 • Kompostbehållaren ska vara

→ tät i botten

→ skadedjursskyddad

→ ventilerad

 • Om du komposterar slam behöver slammet även vara avvattnat innan det läggs på komposten

Kompostering av BDT-slam och filtermaterial

Slam från en avloppsanläggning med enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) anslutet innehåller betydligt mindre mängder näringsämnen och smittämnen. Därför är kraven för kompostering av BDT-slam eller filtermaterial från gråvattenfilter inte lika höga som för latrin och WC-slam.

BDT-slam och filtermaterial kan även komposteras tillsammans med latrin, då gäller samma krav som för latrinkompostering.

 • Slam eller filtermaterial från gråvattenfilter behöver vara avvattnat innan det läggs på komposten
 • Slam eller filtermaterial kan med fördel komposteras tillsammans med trädgårds- och matavfall
 • Volymen på kompostbehållaren kan generellt vara mindre än för latrin och WC-slam, men det behöver anpassas utifrån hur fastigheten nyttjas, vilken volym slam eller filtermaterial som ska komposteras, och om det samkomposteras med trädgårds- och matavfall
 • Kompostbehållaren ska vara

→ skadedjursskyddad

→ ventilerad 

Avgift för ansökan 2024

Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan.
Den fullständiga taxan hittar du här.

Länk till taxa Prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet 2024 , 320.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Nedan följer avgifterna för vanligt förekommande ansökningar:

Torra toalettlösningar

 • Samtliga torra toalettlösningar med eventuell latrinkompostering: 4 110 kronor.

WC till sluten tank

 • Ansökan om sluten tank för WC: 6 850 kronor.

Kompostering av slam och latrin - timavgift

 • Vanlig handläggningsavgift varierar mellan 2 055 och 5 480 kronor. Detta beror
  exempelvis på om kompletterande uppgifter behöver skickas in eller om plats-
  besök behöver ske för att bedöma funktionen på avloppsanläggningen.