Toaletter


Installation av en toalett kräver vanligtvis tillstånd från kommunen om du inte har kommunalt avlopp. Förbränningstoaletter som drivs med el kräver dock inget tillstånd.


Tillstånd

Det finns flera alternativ till den traditionella vattentoaletten. Att installera någon av följande toaletter kräver tillstånd från kommunen.

Torra toalettlösningar

 • Urinseparerande torrtoalett
 • Förbränningstoalett med gasol
 • Förmultningstoalett
 • Utedass/torrtoalett med latrinkärl
 • Frystoalett
 • Övriga torrtoaletter

Vattentoaletter

 • Konventionell WC
 • Vakuumtoalett (i kombination med sluten tank)
 • Snålspolande toalett
 • Extremt snålspolande toalett, självfall
 • Urinsorterande vattentoalett

Spolvolym

Mängden grundvatten varierar i hela kommunen och i flera områden råder vattenbrist.
Vid ansökan om enskilt avlopp begränsas spolvolymen till en eller fyra liter per spolning, beroende på mängden grundvatten i området.

Syftet med begränsning av spolvolymen är att minimera uttaget av grundvatten och minska risken för grundvattenbrist och saltvatteninträngning. För sluten tank är syftet även att minska bortförsel av grundvatten samt att minimera transporter för tömning.

Vill du läsa mer?

En fördjupad information om toaletter och toaletter för källsortering finner du på Avloppsguidens hemsida:

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Läs också Värmdö kommuns information om torra toalettsystem:

Torra toalettsystem , 153.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tillstånd

Har du e-legitimation kan du ansöka via e-tjänst, i annat fall skickar du in en blankett.

Latrin- och slamkompostering

Latrin från torrtoaletter och slam från avloppsanläggningar ska i första hand omhändertas av kommunen. Om du vill hantera latrin eller slam på din egna fastighet behöver du inkomma med en ansökan om dispens. Dispens för eget omhändertagande kan endast beviljas om det finns förutsättningar för kompostering och spridning på din fastighet utan risk för olägenhet.

Generellt sett ska:

 • komposten bestå av minst två fack eller behållare för att komposteringen ska kunna
  ske växelvis.
 • latrin kunna lagras i en sluten behållare utan tillförsel av nytt latrin i minst två år.
 • lämplig volym på kompostbehållaren beräknas utifrån hur många som använder fastigheten och hur mycket fastigheten används.

En kompostbehållare ska:

 • vara tät i botten
 • vara ventilerad upptill
 • skadedjursskyddad

Rådgivning om små avlopp

Du som har en enskild avloppsanläggning och bor i Värmdö kan nu få kostnadsfri
rådgivning och hjälp med frågor om ditt avlopp av fristående rådgivare.

Rådgivning om små avlopp

Avgift för ansökan 2021

Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan.
Den fullständiga taxan hittar du här.

Värmdö kommuns taxor 
och avgifter 2021 Länk till annan webbplats.

Nedan följer avgifterna för vanligt förekommande ansökningar:

Torra toalettlösningar

 • Samtliga torra toalettlösningar med eventuell latrinkompostering: 2 400 kronor.

WC till sluten tank

 • Ansökan om sluten tank för WC: 6 000 kronor.

Kompostering av slam och latrin - timavgift

 • Vanlig handläggningsavgift varierar mellan 1 200 och 4 800 kronor. Detta beror exempelvis på om kompletterande uppgifter behöver skickas in eller platsbesök behöver ske för att bedöma funktionen på avloppsanläggningen.