Utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp: samråd
för ny vattentjänstplan


Bor du utanför tätort och har enskilt vatten och avlopp? Undrar du över
Värmdös planer på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp? Vi tar nu
fram en vattentjänstplan som visar i vilka områden kommunalt vatten och
avlopp planeras att byggas ut inom kommande 10-årsperiod fram till 2035.

Värmdö kommuns vattentjänstplan

Värmdö kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Ändringar i 6 § i lagen innebär att det ska finnas en vattentjänstplan för varje kommun. Vattentjänstplanen ska visa kommunens långsiktiga planer för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga kommunalt dricksvatten, avlopp och dagvatten. Planen ska också redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.

Samtidigt med framtagandet av vattentjänstplanen har kommunens VA-dokument uppdaterats i en ny VA-plan med Vattentjänstplan. Planen är en digital plan och vattentjänstplanen presenteras under kapitel 5.

Lämna synpunkter fram till 11 juni 2024

Samråd för vattentjänstplanen, kapitel 5 i VA-plan med Vattentjänstplan, pågår från den
7 maj till den 11 juni 2024. Inkomna synpunkter ska beaktas vid färdigställandet av vatten-tjänstplanen. De synpunkter som skickas in under samrådstiden kommer besvaras i en samrådsredogörelse, där det även kommer att framgå om synpunkterna leder till ändringar
i vattentjänstplanen. Ett slutligt förslag till vattentjänstplan planeras att antas i kommun-fullmäktige under 2024.

Eventuella synpunkter på vattentjänstplanen ska lämnas skriftligen senast den 11 juni.

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

  1. Via e-tjänst: service.varmdo.se/vatten-tjanstplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Via e-post: registrator@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och märk handlingen ”Synpunkter vattentjänstplan, diarienumret 2023KS/1380”. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Process

Process för vattenplan

Ta del av förslaget

Här kan du ta del av VA-plan med Vattentjänstplan.

Digital VA-plan med vattenstjänstplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor

Frågor angående förslaget skickas till vattentjanstplan@varmdo.se