Tyck till
Talande webbLyssna

Hållbart båtliv

För att minska miljöpåverkan från båtlivet arbetar kommunen med projektet Hållbart båtliv. Projektet handlar bland annat om att undersöka den miljöpåverkan som båtlivet ger upphov till samt hur vi i framtiden kan minska denna miljöpåverkan.

Projektet initierades redan 2007 och startades konkret under 2010. Då genomfördes en första omgång av sedimentprovtagningar inom kommunen för att undersöka halterna av tungmetaller och tennorganiska föreningar. Bygg- och miljöavdelningen gjorde även tillsynsbesök på 16 av kommunens större fritidsbåtshamnar.

Förhöjda värden av tungmetaller

2012 genomfördes en mer omfattande provtagningsstudie för att se hur mycket föroreningar som finns inom kommunen och hur detta kan kopplas till båtlivet. Provtagningar gjordes av mark och vatten samt blåmusslor och blåstång. Resultaten visade på förhöjda värden av flera tungmetaller samt tennorganiska föreningar.

De förhöjda halterna av koppar, zink och TBT på land kan med stor sannolikhet konstateras ha orsakats av aktiviteter relaterade till båtliv då dessa återfinns i mark vid undersökta båtvarv och marinor där det finns uppställnings- och spolplatser för båtar. Samma ämnen har även återfunnits i sediment i vatten på platser i närheten av marinor samt i organismer vilket mycket troligt visar på att dessa ämnen släpper från båtarna även när de ligger i vattnet.

Åtgärder

Under 2013 har konkreta åtgärder i form av tillsyn gjorts på en stor del av kommunens båt- och hamnverksamheter. I de fall där så krävts har krav på miljöförbättrande åtgärder ställs på verksamheten.

Vad kan du göra?

Visst kan du som båtägare vara med och minska mängden av föroreningar i miljön. Genom att bland annat undvika att måla din båt med båtbottenfärg, ta hand om toalettavfall samt avfall gör du stor skillnad.

Mer information om båtar och båtliv i Värmdö kommun

Senast publicerad: 2019-09-19