Talande webbLyssna

En god bebyggd miljö

En god bebyggd miljö

En god bebyggd miljö tar till vara på Värmdös unika miljö och förhållanden och ger en god och hälsosam livsmiljö.

Byggande sker i kollektivtrafiknära lägen i tätorter och väl belägna
förändringsområden så att välfungerande lokalsamhällen med närhet
och mötesplatser kan fortsätta att utvecklas.

Infrastrukturen ska stödja denna utveckling och bidra till ett robust och hållbart samhälle genom en medveten planering.

Bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Det innebär att miljö- och naturvärden bibehålls och är nära och tillgängliga för invånarna.

Våra samhällen ska också medverka till en bra regional och global miljö samt till att tillvarata kulturvärden.

 

Kopplingar till andra nationella mål:

  • Bara naturlig försurning
  • Säker strålmiljö
  • Frisk luft
  • Giftfri miljö

 

Senast publicerad: 2018-01-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation