Tyck till
Talande webbLyssna

Naturreservat och naturskydd

I Värmdö finns 44 naturreservat med varierande livsmiljöer och naturvärden. De flesta reservaten finns i ytterskärgården, men några fina områden ligger i närheten av Gustavsberg och på de stora öarna med fast vägförbindelse och är lätta att nå. Ett av reservaten, Ösbyträsk, förvaltas av Värmdö kommun.

I kommunen finns många vackra miljöer som är viktiga och värdefulla för friluftsliv och natur. Många av dessa miljöer ligger nära tätorterna och måste vårdas med känsla och kunskap. När samhället växer med byggnation av hus och vägar blir naturen omkring alltmer viktig för motion och utomhusupplevelser.

Värmdö kommun arbetar för att främja både biologisk och upplevelsemässig mångfald. Vi brukar skogen med största hänsyn, våtmarker återställs eller anläggs, delar av skogen blir reservat och mark tillgängliggörs för allmänheten. Vi arbetar med skötsel och utveckling av de olika naturvärdena.

Skyddade områden

På kartan över skyddad natur är naturreservaten markerade med rött, se högerspalten. Andelen skyddad natur ska öka. Exempelvis pågår ett arbete för att göra Nämdöskärgården till nationalpark. Här finns Bruno Liljefors Bullerö och en mängd fina naturhamnar. 

länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du söka fram område med skyddad natur i Värmdö kommun. Läs mer här om det kommunala reservatet Ösbyträsk.

Bevara naturvärden och viktiga friluftsområden

Natur- och kulturreservat kan inrättas av såväl länsstyrelsen som av kommunen och av olika syften som anges i miljöbalken. Ett exempel på ett sådant syfte är att skydda och bevara höga naturvärden. Ett annat är att skydda och bevara områden viktiga för friluftslivet. I ett natur- eller kulturreservat finns föreskrifter som reglerar vad exempelvis markägare och allmänheten får och inte får göra.

Nationellt viktiga områden kan även skyddas som nationalpark, med liknande föreskrifter som i natur- och kulturreservat. Nationalparker beslutas dock av regeringen och marken ska också ägas av staten. I Värmdö finns inga nationalparker, men ett område kring Bullerö är föreslaget att bli nationalpark.

Motions- och vandringsleder

I Värmdö finns flera motions- och vandringsleder i naturområden och naturreservat. Här finns rast- och grillplatser och mindre informationstavlor med upplysningar om natur- och kulturvärden.

Mer information om motions- och vandringsleder

Senast publicerad: 2019-02-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation