Talande webbLyssna

Ekvik 1:29, ändring av detaljplan

Inom detaljplan för Ekvik 1:1, DP 9, ligger fastigheten Ekvik 1:29, och på denna Villa Soludden. Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att utarbeta en detaljplaneändring för rubricerat område.

Syftet med detaljplaneändringen är att ge Villa Soludden, konferensanläggningen på fastigheten Ekvik 1:29, möjlighet att utvidga sin verksamhet genom tillbyggnad av huvudbyggnaden.

Foto på konferensanläggning Ekvik 1:29

Status i planarbetet 

Pil - planprocess - Normalt - Granskning

Granskning pågår

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat granskningsskede som äger rum 2019-11-18 – 2019-12-09. Under granskningsskedet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Tyck till

Under granskningen finns möjlighet att lämna in ett yttrande med eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i ett granskningsutlåtande som presenteras här på projektets sida. Utlåtandet ligger sedan till grund för fortsatt planarbete

Samtliga handlingarna finns att ta del av:

1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i full skala.
Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.

2. På kommunens webbplats: varmdo.se/ekvik

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2019-12-09.


För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

1. Via e-tjänst: varmdo.se/ekviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15KS/1.

Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Skriftliga yttranden som kommit in till kommunen redan under plansamrådet (2018-02-06 till 2018-02-26) behöver dock inte framföras på nytt för att ge rätt att överklaga.

Bakgrund

Fastighetsägarens ansökan om planbesked är godkänd av kommunstyrelsens planutskott, som även givit uppdrag att starta planarbetet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Axel Sirén via mejl axel.siren@varmdo.se eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00.


Senast publicerad: 2019-11-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation