Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Kråkberget

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en bebyggelse som tar stor hänsyn till områdets rika naturvärden. Detaljplanen ska skapa naturliga entréer till Kråkberget med intressanta och inbjudande mötesplatser och rum.

Status i planarbetet

Start-PM för Kråkberget har antagits. 

Planhandlingar finns här:

Planhandlingar för Kråkberget

Handlingsplan för delar av Gustavsberg fastslagen

Parallella arkitektuppdrag för delar av Gustavsbergsprojektet slutfördes under 2016 och kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Den handlingsplan som fastställdes 19 oktober 2016 innefattar bland annat olösta frågor och framtida utmaningar för respektive delområde. Läs handlingsplanen.

Preliminär tidplan för projektetQ4 2019

Samråd

Q2 2020

Granskning

Q4 2020

Antagande
Inom detta område planeras det för klimatsmarta bostäder i en trivsam miljö nära kommunikationer, natur, idrottsområden och bad. Den nya bebyggelsen ska planeras så att det utpekade grönstråket fortsatt fungerar som spridning för vilt och natur. Den höga nivåskillnaden ställer höga krav på utformningen av ny bebyggelse, det är väldigt viktigt att bra tillgänglighet uppnås för hela området.

Kråkbergets topp med sin nyckelbiotop är redan idag en målpunkt för besökare. Bebyggelsen bör placeras så att breda spridningsvägar åt både mot norr och mot söder skapas. Detaljplanen ska verka för att förbättra tillgången och öka kvaliteten på rekreation och friluftsliv genom att bland annat skapa tydligare naturliga entréer till området. Dessa är tänkta att fungera som tillgängliga och inbjudande stråk för allmänheten, med stopp vid fina utsiktspunkter utrustade med till exempel vindskydd och möjlighet till grillning.

Bakgrund

Under 2015 tog KSPU (kommunstyrelsens planutskott) beslut om att genomföra parallella uppdrag där Kråkberget ingick som ett delområde där förslag med nya bostäder skulle tas fram. Läs mer om parallella arkitektuppdrag.

I oktober 2017 godkändes start-PM för Kråkberget i KSPU.

I juni 2018 godkände kommunstyrelsen att markanvisa kommunens mark på Kråkberget till Frentab Fastighetsutveckling AB.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Linnéa Olofsson mejla linnea.olofsson@varmdo.se eller ring via servicecenter på 08-570 470 00.

Nyheter

Process

Startskede

Infoga text här.

Samråd

Samråd har ännu inte skett.

Utställning

Utställning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.