Tyck till
Talande webbLyssna

Ösby 1:229 - Tillägg till detaljplan för Mölnvik Dp 33

Flygbild Ösby 1:229

Klicka på bild för att förstora

Syftet med tillägg till detaljplanen är att undanröja prickmark på fastigheten Ösby 1:229 för att möjliggöra framtida bebyggelse.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Enkelt planförfarande - mellan start och samråd

Vilande planarbete

Arbetet med detaljplaneändringen har lagts på is i väntan på Trafikverkets vägplan för väg 222, Grisslingerakan.

Infartslösningen till Mörtnäs 1:170 är avhängig av Grisslingerakans utformning.

Planhandlingar finns här:

Ösby 1:229 - Tillägg till detaljplan för Mölnvik Dp 33

Bakgrund

Detaljplanen för Mölnviks arbetsplatsområde (Dp 33) upprättades 1992 och vann laga kraft 1993. På områdets norra del hade omfattande markarbeten i form av bergschakt och fyllnader utförts i avsikt att förbereda marken för utbyggnad av småindustri. På fastigheten Ösby 1:229 lades prickmark på den kuperade delen av fastigheten som vätte mot naturmarken i norr. Orsaken för prickmarkens placering anges inte i planhandlingarna men förmodligen ville man spara en bergssluttning som övergick till naturmark.

Naturmarken ingår numera i detaljplan för Mörtnäs 1:7 med flera (Dp 187) som vann laga kraft 2010. Mellan före detta naturområde och Ösby 1:229 kommer en uppsamlingsgata att anläggas. Den nya gatan kommer att försörja det nya exploateringsområdet väster om Älgstigen. Före detta naturmarken norr om Ösby 1:229 kan användas för industri, kontor eller skola.

Prickmarkerade kullen har sprängts bort och delar av prickmarkerat område ingår i parkeringsplats.  

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planchef Fredrik Cavallin via mejl fredrik.cavallin@varmdo.se eller telefon 08-570 470 00.


Senast publicerad: 2019-01-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument