Talande webbLyssna

Östra Charlottendal

I projektet ska prövas att detaljplanera för ett bostadsområde väster om Kvarnsjön (röd prick) samt öster om Kvarnsjön ett större område som naturmark.

Ansökan om planbesked från markägaren JM AB avser planläggning för bostadsbebyggelse, friluftsgård, infartsparkering och naturreservat, sammanfattningsvis cirka 45 hektar bostäder, cirka 1,1 hektar infartsparkering samt cirka 120 hektar naturreservat.

Illustration planområde Östra Charlottendal.

Preliminärt planområde. Skissen är hämtad ur ansökan om planbesked från markägaren JM AB.

Bostäder i kollektivtrafiknära lägen kan leda till goda resvanor, vilket minskar klimatpåverkan, luftföroreningar, försurning, trängsel m.m. Det goda kollektivtrafikläget talar även för en hög exploateringsgrad.

Ansökan ligger väl i linje med rekommendationer i Regional utvecklingsplan (RUFS 2010) och riktlinjer i Översiktsplan 2012–2030.

I området finns hasselsnokar, som är skyddade i EU:s artskyddsförordning och därför måste inventeras inför utformningen av planen.

Arbete med att bilda naturreservat ska ske parallellt med planarbete.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Arbete pågår med handlingar till samråd enligt plan- och bygglagen.

Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till berörda fastighetsägare inom och invid området. Information skickas även till länsstyrelsen, lantmäteriet, kommunen, berörda organisationer och föreningar.

Planhandlingar

Start-PM Östra Charlottendal

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta planarkitekt Anna Sand via mejl till anna.sand@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-07-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument