Tyck till
Talande webbLyssna

Gång- och cykelväg Återvall-Långvik (Kulla 1:7 m.fl.)

Ansökan om planbesked inkom från kommunens VA- och renhållningsavdelning för att pröva markens lämplighet för en gång- och cykelväg i en detaljplaneprocess.

I samband med detta ska även vatten- och avloppsledningar dras för att förbereda utbyggnaden i Skälsmara. Långvik kommer få kommunalt vatten.

Planområdet är cirka 3 ha stort och har en sträcka på cirka 3,3 km mellan Återvall och Långvik på Ingarö i Värmdö kommun. Projektet avser att fortsätta utbyggnad av gång- och cykelnätet på Ingarö som ligger i linje med kommunens gång- och cykelplan. I tidigt skede har en förstudie genomförts för att undersöka genaste och säkraste sträckan för gång- och cykelbanan. I förstudien togs mest hänsyn till motortrafikflöde, hastighet, trygghet samt vägbredd.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Samråd pågår 2019-11-06 - 2019-11-27.

Under samråd skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till berörda fastighetsägare inom och invid området. Information skickas även till länsstyrelsen, lantmäteriet, kommunen, berörda organisation och föreningar.

Tyck till

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som presenteras på kommunens webbplats varmdo.se/gcvatervall. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Planhandlingarna finns att ta del av:

 1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
  Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
  Öppet: måndag–onsdag 08:00–17:00, torsdag 08:00–19:00 och
  fredag 08:00–17:00.
 2. Planhandlingar: GC-väg Återvall-Långvik (Kulla 1:7 m.fl)

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2019-11-27.

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

 1. Via e-tjänst: varmdo.se/gcvatervalllänk till annan webbplats
 2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
 3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2019KS/0129. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta planarkitekt Gustaf Bowin via mejl till gustaf.bowin@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-11-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation