Talande webbLyssna

Planprogram Brunn

Kartbild Planprogram Brunn

Klicka på bilden för att förstora den

I Värmdö kommuns översiktsplan 2012–2030 beskrivs att Brunn ska utvecklas till ett sammanhållet och levande centrum med en blandning av service, bostäder, arbetsplatser, handel samt skol- och idrottsverksamhet.

Syfte med planprogrammet

I den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) är Brunn utpekat som ett sekundärt utvecklingsområde. Dessa beskrivs som bebyggelseområden vilka har potential att kompletteras och utvecklas.

Markägare runt Brunn samt vid Kulla-Karby har visat intresse för att utveckla delar av sin mark för bostadsändamål. Exploatörer i Lillängsdal- Forsvik har även tidigare inkommit med planansökan till kommunen.

Kring Brunn finns flera förändringsområden (PFO) där planläggning och VA-utbyggnad kommer att påbörjas under de närmaste åren. Dessa PFO-områden föreslås ingå i programarbetet för att i dessa kunna kartlägga behovet av infrastruktur och service.

Ett syfte med programarbetet är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med erfarenheter och synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, boende och andra berörda inför fortsatt detaljplanering. Planprogrammet utgår från kommunens översiktsplan och andra övergripande strategiska dokument och ska ange kommunens viljeinriktning för området.

Status i planarbetet 

Pil planprogram

Förlängd samrådstid

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede som äger rum under perioden 2019-06-18 – 2019-09-30. Under samrådet skickas information om planprogrammet ut för synpunkter till berörda. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Programhandlingarna finns att ta del av:

 1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar.
  Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
  Öppet: mån–ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre
  08:00–17:00.
 2. Här på projektets sida: Planhandlingar Brunn

Onsdag den 21 augusti 2019 kl. 17:00–19:00 hölls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9­­–11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen fanns då på plats för att besvara eventuella frågor.

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2019-09-30. Synpunkter kan lämnas på tre sätt:

 1. Via e-tjänst: Via länk i högerspalten
 2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
 3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2018KS/0745. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

Om planprogram

Ett planprogram är ett dokument som tas fram innan arbetet med de juridiskt bindande detaljplanerna påbörjas. Planprogrammet utgår från kommunens översiktsplan, övergripande strategiska dokument och ska ange kommunens viljeinriktning för området.

Under programsamrådet ges möjlighet för fastighetsägare, närboende, remissinstanser och andra berörda att lämna synpunkter på programförslaget. Efter programsamrådet bearbetas programförslaget och kommer därefter att antas av Värmdö kommun. När programmet har antagits kommer det att ligga till grund för fortsatt detaljplaneläggning och byggnation.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Julia Karlsson, julia.karlsson@varmdo.se och planarkitekt Sten Hammar, sten.hammar@varmdo.se, telefon 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-10-01

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument