Talande webbLyssna

Kopparmora 2:224

Planarbetet syftar till att möjliggöra ny sammanhållen bostadsbebyggelse i Norra Kopparmora samt att skapa en gång-och cykelbana längs Saltarövägen.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Förlängd samrådstid

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede som äger rum under perioden 2019-06-20 – 2019-09-14. Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar.

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som presenteras här på projektets sida. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala. Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: måndag–onsdag 08:00–17:00, torsdag 08:00–19:00 och
    fredag 08:00–17:00.
  2. Planhandlingar Kopparmora 2:224länk till annan webbplats

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2019-09-14

Synpunkter kan lämnas på flera sätt:

  1. Via e-tjänst, i högerspalten,
  2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se,
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 16KS/0439. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Vanliga frågor och svar om planprocessen och detaljplanen hittar du i vår FAQ

Vanliga frågor och svar (pdf)

Öppet hus

Torsdagen den 27 juni 2019 kl. 17:00–19:00 hölls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen fanns då på plats för att besvara eventuella frågor.

Bakgrund

Planområdet är beläget i kilen mellan Evlingevägen och Saltarövägen (väg 669) sydväst om bostadsområdet Norra Kopparmora. Planområdet omfattar fastigheten Kopparmora 2:224 och delar av fastigheterna Älvsby 1:12, Kopparmora 2:1 och Kopparmora 2:228. Planområdet sträcker sig från strax norr om Evlingevägen till Saltarövägen i söder. I väst avgränsas planområdet av Evlingevägen, fastigheten Älvsby 1:13 och gång- och cykelvägenbanan från Älvsby industriområde. I öst avgränsas planområdet av skog och Lanternvägen.

Planområdet är cirka 3 ha stort och omfattas av två byggnadsplaner, fastställda 1963 och 1964.

Enligt gällande byggnadsplaner får planområdet nyttjas för centrumändamål, vilket i detta fall innebär butiker, samlings- och föreningslokaler och ”byggnader erforderliga för fritidshusområdets tillsyn och skötsel” samt som väg- och parkmark.

Fastighetsägaren önskar ändra gällande byggnadsplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Detaljplanen medger cirka 26–27 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus. Sökande föreslår i första hand hyreslägenheter som kommer att förvaltas i eget bolag, men även mindre bostadsrätter kan bli aktuellt. Längs Saltarövägen föreslås en ny gång- och cykelbana som kopplas samman med befintligt stråk från Älvsby industriområde. Norr om Evlingevägen planläggs för en ny pumpstation.

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Karolina Eriksson, Sofia Elrud och Sophie Dahllöf via 08-570 470 00 eller mejla karolina.eriksson@varmdo.se, sofia.elrud@varmdo.se eller sophie.dahllof@varmdo,se


Senast publicerad: 2019-09-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument