Talande webbLyssna

PFO B1 Östra Älvsala

Kartbild med röd markering över detaljplaneområdet

Klicka på bilden för att förstora den

Östra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Status i planarbete

Pil - planprocess - Normalt - Granskning

Förnyad granskning 2019-10-28 - 2019-11-17

Detaljplanen var ute på samråd under våren 2018 och granskning våren 2019. Synpunkter kom då in på planförslaget från boende, myndigheter och ledningsägare i området. Alla synpunkterna med kommunens svar finns samlade i en samrådsredogörelse. Synpunkterna har i vissa fall lett till förändringar av planhandlingarna. De större ändringarna är:

 • Ett nytt E-område för transformatorstation har lagts till
 • Planområdet har minskats ner då område med naturmark på fastigheten Klubben 1:1 har tagits bort ur planförslaget.
 • Prickmark där byggnad inte får uppföras har tagits bort från fastigheter Östra Älvsala 3:47 och 3:48.

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat granskningsskede som äger rum enligt datum ovan. Under granskningsskedet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Tyck till

Under granskningen finns möjlighet att lämna in ett yttrande med eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i ett granskningsutlåtande som presenteras här på projektets sida. Utlåtandet ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Samtliga handlingarna finns att ta del av:

 1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i full skala.
  Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
  Öppet: måndag–onsdag 08:00–17:00, torsdag 08:00–19:00 och fredag 08:00–17:00.
 2. På kommunens webbplats: varmdo.se/ostraalvsala

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2019-11-17.
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

 1. Via e-tjänst: varmdo.se/ostraalvsalalänk till annan webbplats
 2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
 3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 17KS/0363. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut. Skriftliga yttranden som kommit in till kommunen redan under plansamrådet (2018-04-17 till 2018-05-14) och granskning (2019-04-10 till 2019-05-02) behöver dock inte framföras på nytt för att ge rätt att överklaga.

Planhandlingar finns här:

PFO B1 Östra Älvsalalänk till annan webbplats

Samtliga fastigheter har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden
(PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet
att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena (PFO)

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessenlänk till annan webbplats

PFO-broschyr om VA-utbyggnadlänk till annan webbplats

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije via mejl till helena.gaije@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.


Senast publicerad: 2019-10-28