Talande webbLyssna

PFO B5 Norra Älvsala 2

Fig 1. Översiktskarta, aktuellt planområde.

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO) är att anpassa områdena för permanentboende. Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik, i vilket Norra Älvsala 2 ingår, är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO 19) som finns redovisade i kommunens översiktsplan antagen i kommunfullmäktige 2011.

Syftet med planarbetet

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form omvandlingen av områdena kan ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar byggs ut. Frågor om byggrätt och byggnadsutformning kommer att prövas.

Planläggningen kommer att ske med utökat förfarande. Planförslagets sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser kommer att redovisas.

Flertalet frågor är gemensamma för PFO 19, och de olika detaljplanerna kommer att ha ett liknande förhållningssätt till de gemensamma frågorna.

En preliminär tidplan redovisar ett samråd kvartal 2, 2019 med antagande cirka ett år senare. Utbyggnaden enligt de nya byggrätterna kan ske cirka 1,5 år efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft för att hinna bygga ut vatten- och spillvattensystemet innan.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Samråd

Samråd pågick 2019-10-08 - 2019-10-28.

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede som äger rum enligt datum ovan. Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Planhandlingarna finns att ta del av:

 1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
  Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
  Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
 2. Planhandlingar Norra Älvsala 2

Torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 16:00–18:00 hölls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9­­-11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen fanns då på plats för att besvara eventuella frågor.

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2019-10-28.
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

 1. Via e-tjänst: se länk i  högerspalten
 2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
 3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2018KS/0372. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Kartbild Norra Älvsala

Fig 2. Röd linje - det aktuella planområdets avgränsning

Bakgrund

I kommunens översiktsplan anges allmänna rekommendationer för PFO-områden:

 • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibehållas.
 • Hänsyn ska tas till strandskydd och känslig natur.
 • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap.
 • Dagvatten ska utredas.
 • Utbyggnad av vatten och spillvatten ska vara genomförd innan utökade byggrätter medges.

Övergripande rekommendationer för vägar och trafik i PFO-områden:

 • Det lokala vägnätet ska utvecklas i takt med att trafiken ökar.
 • Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparkeringar och cykeluppställning samt utbyggnad av gång- och cykelbanor.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije  via mejl till helena.gaije@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-10-30