Talande webbLyssna

Siggesta 1:14, ändring av detaljplan

Dummybild

Klicka på bilden för att förstora

Området omfattas av en del av fastighet Siggesta 1:14 och är beläget på norra Värmdölandet cirka 15 km från centrala Gustavsberg. För området finns en upprättad detaljplan (D203) där väg 274 ingår. Ägaren till fastigheten Siggesta 1:14 har ansökt om detaljplaneändring av D203.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Enkelt planförfarande - Samråd

Samråd 2019-11-12 - 2019-12-02

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede som äger rum enligt datum ovan.

Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Tyck till

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in ligger till grund för fortsatt planarbete.

Planhandlingarna finns att ta del av:

 1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
  Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
  Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och
  fre 08:00–17:00
 2. Här på projektets sida: Planhandlingar Siggesta1-14

Torsdagen den 21 november 2019 kl. 17:00–19:00 hålls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9­­-11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att besvara eventuella frågor.

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2019-12-02.
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

 1. Via e-tjänst: varmdo.se/siggesta1-14länk till annan webbplats
 2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
 3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15/167. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Bakgrund

Ett planprogram med syftet att möjliggöra etablering av ett nytt hotell med konferenslokaler i anslutning till herrgården färdigställdes under våren 2007. Detaljplanen (D203) som möjliggjorde etablering av önskat hotell vann laga kraft 27 september 2013. D203 medger byggrätt för en ny hotellanläggning om cirka 150 hotellrum samtidigt som befintliga kulturmiljöer ska skyddas. Syftet med D203 är bland annat att skapa en hållbar utveckling kring Siggesta Gård, stärka skyddet för bebyggelse inom kulturmiljön, bevara höga naturvärden och förbättra tillgängligheten för allmänheten. Hittills har det avsedda hotellet inte byggts.

Ägaren till fastigheten Siggesta 1:6, AB Kornetten, inkom den 29 januari 2015 med en ansökan om ändring av D203. Önskemål för hotellverksamhet kvarstår, men nuvarande detaljplaneändringar avser en annan plats än den som fastställdes i D203.

Önskemålet av fastighetsägarna är att omvandla den nordöstra delen av planområdet till hotelländamål (se kartbild). I D203 är detta område bestämd för användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden: bostäder. Inom detta område medger D203 också ett antal byggrätter.

Nuvarande detaljplaneändringen ska pröva en omvandling av användningen till hotelländamål samt en ändring av de befintliga byggrätterna.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn via mejl rick.hoogduyn@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-11-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation