Talande webbLyssna

Torsby 1:249, del av

Dummybild

Blårandigt=Planändring, Röd linje=Detaljplan 184, Blå linje=Byggnadsplan BP97 (gäller utanför D184). Bilden är klickbar.

Denna föreslagna planändring omfattar återskapandet av ett vägområde i princip lika det i den gamla Byggnadsplan 97.

En sedan länge befintlig väg, som löper parallellt med Värmdövägen   återfår genom planändringen sitt planstöd, ett vägområde i detaljplan. I norr är det området kring Strålvägen och i söder Torsby Ekväg med anslutande allmän platsmark och busshållplats. Syftet är att säkerställa god funktion för lokal trafik inom området i stort, inte minst gång- och cykeltrafik. Betydelsen för barn är speciellt tydlig.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Granskning

Granskning

Granskning pågår 2019-09-18 – 2019-10-09.

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat granskningsskede som äger rum enligt datum ovan. Under granskningen skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Tyck till

Under granskningen finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en granskningsutlåtande som presenteras här på projektsidan. Utlåtandet ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Planhandlingarna finns att ta del av på:

  1. Servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  1. Till planhandlingar Torsby 1:249


Torsdagen den 26 september 2019 kl. 17:00–19:00
hålls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9­­-11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att besvara eventuella frågor.

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2019-10-09
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

  1. Via e-tjänst: Klicka på länken i högerspalten
  2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2015KS/0406. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av Axel Sirén axel.siren@varmdo.se eller
via servicecenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-10-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation