Ekonomi och budget

De pengar kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster till kommuninvånarna. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten.

Värmdö kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

2024 års kommunalskatt på 31,36 kronor fördelar sig så här:

  • Kommunen 18.98
  • Regionen 12,38

Årsbudget

Budgeten är en plan för verksamheten och ekonomin under det kommande budgetåret. En ny årsbudget ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång. I budgeten ska skattesatsen och anslagen till verksamheten anges i konkreta siffror. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Mål och riktlinjer för verksamheten ska sättas i enlighet med en god ekonomisk hushållning.

Budget 2024 , 8.1 MB.

Taxor och avgifter

Du kan läsa om taxor och avgifter för år 2024 i dokumentet nedan, där du även kan läsa om större förändringar som gjorts inom respektive taxa mellan år 2023 till 2024.

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB.

Årsredovisning

Efter varje verksamhetsår är kommunen skyldig att göra en årsredovisning. Där visas kommunens och de kommunala bolagens siffror i detalj – hur pengarna har använts, vilka investeringar som gjorts och hur man har lyckats följa budgeten och de mål man satte upp före verksamhetsåret. Varje politisk nämnd ska också redovisa hur man har använt sina pengar i en förvaltningsberättelse.

Aktuell årsredovisning

Årsredovisning 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Kommunens revisorer