Bygga nytt, ändra

När du vill bygga nytt eller göra ändringar av en befintlig byggnad behöver den färdiga byggnaden bland annat uppfylla krav på hållfasthet, tillgänglighet, och planbestämmelser. De flesta förändringar kräver bygglov, rivningslov och/eller marklov. Innan du får påbörja ett arbete som kräver bygglov eller anmälan behöver du få ett startbesked. För vissa mindre åtgärder räcker det att du gör en bygganmälan.

Ansök om bygglov

Om du har en e-legitimation kan du använda vår e-tjänst för att ansöka om bygglov. Annars använder du blanketten.

När du ansöker om bygglov behöver du komplettera din ansökan med handlingar som bland annat beskriver vad du söker bygglov för, hur platsen där du vill bygga ser ut och vilka andra byggnader som finns på fastigheten.

Vissa åtgärder får du göra utan bygglov. Då räcker det att du gör en bygganmälan.

Behöver du både bygglov och strandskyddsdispens?

Om du behöver söka både bygglov och strandskyddsdispens föreslår vi att du söker dispens från strandskyddet innan du lämnar in ansökan om bygglov.

Hjälp inför ansökan

Här har vi samlat information som kan vara till hjälp när du ska ansöka om bygglov.

Bygglovsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp inför ansökan

Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en plats där det inte finns någon detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked. Det innebär att kommunen gör en bedömning av hur lämplig platsen är för den byggnation du vill göra.

Förhandsbesked

Handläggning av ansökan

Det första vi tar reda på när du har lämnat in en ansökan/anmälan är om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Om den gör det kontrollerar vi om den byggnation du vill göra följer bestämmelserna i detaljplanen gällande till exempel storlek och utformning.

Nya byggnader får inte påverka miljön, grundvattnet eller omgivningen på ett sådant sätt att det innebär fara för människors hälsa eller säkerhet. Det kan också finnas särskilda krav på färg, form och material som används.

Handläggningstid

Hur lång tid det tar innan du får beslut om din ansökan beror på hur komplext ditt ärende är. Enklare bygglovsansökningar, som följer bestämmelser i detaljplanen och gällande byggnormer, handlägger vi omgående och du får normalt beslut inom tio veckor.

Om ditt ärende är mer komplext kan vi behöva skicka det på remiss. Då kan det ta längre tid innan du får ditt beslut.

Överklaga avslagsbeslut

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i beslutet du har fått från kommunen eller på sidan Överklaga avslagsbeslut.

Överklaga avslagsbeslut

Avgift för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av bygglovsansökan. På sidan Avgifter
för bygglov kan du göra beräkningar med hjälp av Bygglovskollen (se länk nedan).

Relaterad information