Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen inleds när du skickar in ansökan om bygglov, och avslutas med ett slutbesked efter byggprojektet är avslutat. Kom ihåg att du inte får påbörja byggprojektet innan du har fått startbesked från kommunen.

Stegen i bygglovsprocessen

  1. Skicka in ansökan
  2. Beslut
  3. Laga kraft
  4. Tekniskt samråd
  5. Startbesked
  6. Byggnation startar
  7. Arbetsplatsbesök
  8. Slutsamråd
  9. Slutbesked

1. Skicka in ansökan

Du skickar anskan om  bygglov till bygg- och miljöavdelningen som kontrollerar att alla handlingar finns med. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan, och information om du behöver göra kompletteringar.

2. Beslut

Om bygg- och miljöavdelningen bedömer att ditt byggprojekt följer fastställd detaljplan och inte avviker från andra regelverk går det snabbare att få ett lov. Bygglovet innebär bara ett besked om att du får bygga, inte att du får sätta igång.

Innan du kan börja bygga behövs ett så kallat tekniskt samråd.

3. Laga kraft

Efter vi har beviljat ditt bygglov har personer som berörs av ditt bygge rätt att överklaga beslutet. Överklagan ska lämnas inom tre veckor.

Om du har fått avslag på din ansökan har du också rätt att överklaga beslutet. Överklagan lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

4. Tekniskt samråd

Det tekniska samrådet är ett möte där bygg- och miljöavdelningen, byggherren och den kontrollansvariga deltar. Vid mötet diskuteras bland annat förslag till kontrollplan, handlingarna i övrigt (teknisk beskrivning, konstruktionsritning) och behovet av arbetsplatsbesök. I vissa fall behövs ytterligare underlag, till exempel energiberäkning, byggfelsförsäkring med mera.

5. Startbesked

När de tekniska förutsättningarna är klargjorda och godkända får du ett startbesked. När du har fått startbeskedet kan du påbörja ditt bygge.

6. Byggstart

Eftersom inga grävningar eller byggnationer får påbörjas före startbeskedet kommer byggstarten alltid efter startbeskedet. Det är nu kontrollplanen börjar gälla.

7. Arbetsplatsbesök

Om det tekniska samrådet bestämmer att ett eller flera arbetsplatsbesök ska göras, kommer en representant från bygg- och miljöavdelningen att besöka byggplatsen under byggets gång.

8. Slutsamråd

Det sista mötet innan den nya byggnaden kan tas i bruk kallas slutsamråd. Då ska eventuella kompletterande villkor vara uppfyllda och kontrollplanen vara genomförd.

9. Slutbesked

Du får inte börja använda den nya byggnaden innan du har fått ett slutbesked, alternativt ett interimistiskt slutbesked. Om du får ett interimistiskt slutbesked betyder det att du måste åtgärda vissa specifika brister innan du kan få ett permanent slutbesked.

När du har fått slutbeskedet kan du börja använda den nya byggnaden.

Relaterad information