Hjälp inför ansökan/anmälan

Oavsett vad du ska ansöka om eller anmäla behöver din ansökan/anmälan kompletteras med ett antal bilagor. Här hittar du information om vilka bilagor som ska bifogas respektive ansökan/anmälan.

Handlingar som ska bifogas

Bygga 

 1. Ansökan/anmälan
 2. Redovisning av avloppslösning
 3. Kontrollplan och kontrollansvarig
 4. Planritning
 5. Fasadritning
 6. Situationsplan
 7. Fotografier (ej obligatoriskt)

Strandskyddsdispens

 1. Ansökan
 2. Beskrivning och motivering av åtgärden
 3. Situationsplan
 4. Fasadritningar
 5. Plan- och elevationsritning (för brygga)
 6. Planritning (vid nybygge eller tillbyggnad av huvud- eller komplementsbyggnad)
 7. Fotografier (ej obligatoriskt)

Marklov

 1. Ansökan/anmälan
 2. Markplaneringsritningar
 3. Kontrollplan
 4. Fasadritning
 5. Fotografier (ej obligatoriskt)

Om handlingarna

Ansökan

Du behöver fylla i alla delar i ansökan. Kom ihåg att underteckna ansökan om du ansöker via blankett.

Redovisning avloppslösning

En redovisning av avloppslösning innebär att du lämnar information om fastighetens befintliga avloppslösning, och en karta, så kallad situationsplan, över fastigheten där anläggningen är utritad. Om du söker lov för en ny byggnad i ett område som saknar anslutning till kommunalt vatten och avlopp behöver du ansöka om enskilt avlopp (små avlopp).

Redovisa befintlig avloppsanläggning - blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Beställ karta för ansökan enskilt avlopp och strandskyddsdispens - E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Små avlopp Länk till annan webbplats.

Kontrollplan och kontrollansvarig

Varje byggprojekt ska ha en kontrollplan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska göras under projektets gång och vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga, samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning.

För de flesta byggprojekt behöver du anlita en kontrollansvarig. Den person som du anger som kontrollansvarig i din ansökan ska redovisa certifieringsorgan och datum för certifiering, samt godkänna sitt uppdrag med en underskrift i blanketten.

Mer om Kontrollplan och kontrollansvarig Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan. Planritningen ska visa både befintliga och planerade delar. Den ska vara i skala 1:100, och fackmannamässigt utförd.

Alla yttre och inre mått ska vara redovisade, liksom uppgift om rumsfunktioner och fast inredning. Om byggnationen gäller del av fastighet ska den delen markeras särskilt på planritningen. Det görs med så kallad skraffering, det vill säga genom att fylla i väggarna. Väggar i den befintliga byggnaden ska inte fyllas i.

Plan- och elevationsritning för brygga

Om du ansöker om strandskyddsdispens för att uppföra en brygga behöver du komplettera din ansökan med en plan- och elevationsritning som visar bryggans konstruktion och höjdförhållande till botten- och vattennivån.

Exempel elevationsritning Länk till annan webbplats.

Fasadritning

Fasadritningen ska ange mått på fasadsockelhöjder, fasad- och takmaterial, liksom befintliga och blivande marklinjer. Alla fasader ska visas i skala 1:100, och visas från varje väderstreck. Markera på ritningen vilket väderstreck som visas.

Sektionsritning

Sektionsritningen ska visa den del som bygglovsansökan avser. Ritningen ska vara i skala 1:100 och visa taklutning, rumshöjd, byggnadshöjd, nockhöjd, liksom befintlig och blivande marklinje.

Situationsplan

Situationsplanen bygger på en nybyggnadskarta i skala 1:500. På kartan ska fastighetsbeteckning, vägnamn, nummer och norrpil ritas in. Alla befintliga och planerade byggnader ska finnas med skalenligt, även friggebodar. Planen ska visa den nya byggnaden eller tillbyggnadens placering och avstånd till fastighetsgränser. Om det finns en närliggande kraftledining ska den också ritas in.

Beställ nybyggnadskarta - E-tjänst Länk till annan webbplats.

Fotografier

Det är inget krav att bifoga fotografier med ansökan. Fotografier över tomten och den befintliga byggnaden, gärna tagna från olika håll, kan dock göra bilden av din nybyggnation tydligare.