Kontrollplan och kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig och upprätta en kontrollplan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska göras under ett byggprojekt. En kontrollansvarig hjälper till att ta fram en kontrollplan och deltar i olika skeden under projektets gång. 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för det aktuella byggprojektet. Planen ska beskriva vem som ska utföra kontrollerna, vilka kontroller som kan kräva särskilda sakkunniga samt vad kontrollen sker mot, exempelvis mot ritningar eller lagstiftning.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • vilka kontroller som ska göras och vad som ska kontrolleras
 • vem som ska göra kontrollerna
 • vad kontrollerna görs mot
 • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • vilka arbetsplatsbesök som Bygg- och miljöavdelningen bör göra, och när besöken bör ske
 • hur momenten ska kontrolleras, verifieras och dokumenteras
 • vilket farligt avfall som eventuella rivningsåtgärder kan ge upphov till
 • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand

Om den planerade åtgärden kräver en kontrollansvarig är det den kontrollansvarige som ska ta fram ett förslag till kontrollplan. Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan upprättas.

Anpassa kontrollplanen efter omständigheterna

Alla byggprojekt behöver ha en kontrollplan, men planen ska anpassas till det aktuella projektet. Ett enklare byggprojekt kräver därför normalt en mindre omfattande kontrollplan än ett större byggprojekt. Kontrollplanen ska vara tillräckligt detaljerad för att kunna säkerställa att:

 • alla krav i plan- och bygglagen som berör det aktuella projektet uppfylls
 • en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte har förvanskats
 • kravet på varsamhet uppfylls när det gäller ändring och flyttning av byggnad

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig krävs för alla byggprojekt utom de enklaste, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. Som regel behöver du anlita en kontrollansvarig även vid rivning och markåtgärder.

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid Bygg- och miljöavdelningens arbetsplatsbesök på bygget.

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför det arbete som ska kontrolleras. Till exempel får byggherren och den kontrollansvariga inte vara släkt, eller arbeta inom samma företag.

Efter att arbetet är klart ska den kontrollansvarige lämna en rapport till byggherren och byggnadsnämnden. Rapporten är ett underlag för beslutet om slutbesked.

Certifierad kontrollansvarig

Den som är kontrollansvarig ska vara certifierad genom ett godkänt certifieringsorgan. Boverket har en lista över kontrollansvariga som är certifierade.

Hitta certifierade kontrollansvariga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på åtgärder som inte kräver en kontrollansvarig

 • små ändringar av byggnader
 • åtgärder som gäller uthus, garage, och andra små byggnader
 • flytt av enkla byggnader
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller liknande
 • åtgärder av skyltar eller ljusanordning
 • åtgärder som räver rivningslov
 • mindre åtgärder som kräver marklov