Överklaga avslagsbeslut

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Du behöver göra överklagan inom fyra veckor från det att beslutet har kungjorts.

Överklagan

Om du vill överklaga ett avslagsbeslut gällande bygglov, rivningslov eller strandskyddsdispens lämnar du din överklagan till kommunens bygg- och miljöavdelning.

Alla beslut rörande bygglov, rivningslov och strandskyddsdispens kungörs (publiceras) på kommunens digitala anslagstavla och genom att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar. Om du vill överklaga ett beslut måste du lämna din överklagan inom fyra veckor från kungörelsen.

Information om du får överklaga, och hur du gör om du vill överklaga finns med i beslutet du har fått från kommunen.

Att göra en överklagan

  • En överklagan måste vara skriftlig, och du behöver underteckna den.
  • Överklagan måste lämnas till kommunens bygg- och miljöavdelning inom fyra veckor från datum för kungörelse.
  • Se till att skriva med ditt namn och kontaktuppgifter till dig.
  • Du behöver skriva vilket beslut du överklagar.
  • Du behöver beskriva hur du vill att beslutet ändras, och varför du vill att beslutet ska ändras.
  • Skicka med handlingar som stödjer din uppfattning.
  • Om du anlitar ett ombud för överklagan behöver du skicka med en fullmakt, och kontaktuppgifter till ombudet

Vad händer med överklagan

  1. Det första kommunen gör när vi får din överklagan är att bedöma om den har kommit in i tid. Därefter skickar vi överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län.
  2. Hos Länsstyrelsen finns jurister som granskar ärendet. Om det behövs granskas ärendet också av specialister inom det område som ärendet gäller.
  3. Länsstyrelsen fattar beslut och skickar beslutet till dig och till kommunen.

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut kan du göra en ny överklagan hos mark- och miljödomstolen. I Länsstyrelsens beslut hittar du information om hur du gör för att överklaga beslutet. 

Relaterad information