Riva

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område behöver du som regel rivningslov. I områden utan detaljplan får du oftast riva utan att först få rivningslov. Även om du inte behöver rivningslov ska du göra en anmälan om rivning till kommunen. Innan du får påbörja arbetet behöver du få startbesked från kommunen.

Rivningslov eller rivningsanmälan

Rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt. Får sådana åtgärder krävs varken lov eller anmälan.

Rivning inom detaljplanerat område

Om fastigheten finns inom detaljplanerat område måste du ansöka om rivningslov om du vill riva hela eller delar av en fastighet. Om du har e-legitimation kan du ansöka om rivningslov genom vår e-tjänst.

Rivning utanför detaljplanerat område

Om fastigheten ligger i ett område som saknar detaljplan behöver du inte ansöka om rivningslov. Du behöver dock göra en rivningsanmälan innan du river en huvudbyggnad. Även i dessa områden kan det finnas särskilda bestämmelser som påverkar om du får riva fastigheten eller inte.

Innan du börjar rivningsarbetet måste du ha fått startbesked från kommunen.

Om du ska riva en komplementbyggnad eller en friggebod på en fastighet som ligger utanför detaljplanerat område behöver du varken ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan.

Anmäl rivning - blankett , 472.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avslag på ansökan

Om du får avslag på din ansökan har du oftast rätt att överklaga beslutet. Mer information om hur du gör för att överklaga hittar du i beslutet du har fått från kommunen eller på sidan överklaga avslagsbeslut.

Överklaga avslagsbeslut

Ta hand om rivningsmaterial

Innan du börjar riva ska du göra en material­inventering för att bestämma hur avfallet ska hanteras, sorteras och transporteras på ett säkert sätt. Rivningsavfallet ska sorteras i enlighet med gällande lagstiftning och transporteras av godkänd transportör.

Farligt och miljöstörande avfall ska skiljas ut för att undvika att det övriga, ofarliga, materialet förorenas. PCB, freon, kvicksilver, blåbetong och asbest ska alltid separeras och omhändertas på särskilt sätt.

Om du vill återanvända förorenade massor behöver du först få godkännade till det från kommunen.

Avgift för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan/anmälan. På länken Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information