Strandskydd

Reglerna för strandskydd gäller generellt vid alla sjöar och vattendrag upp till 100 meter från stranden, både på land- och vattensidan. I vissa fall gäller strandskyddet ända upp till 300 meter från stranden. Strandskyddet innebär att det inte är tillåtet att påverka området, till exempel genom att bygga, riva, eller fälla träd utan att först ha fått dispens.

Ansök om strandskyddsdispens

Om det finns särskilda skäl kan du beviljas dispens för att få uföra åtgärder inom strandskyddat område. Sådana skäl kan till exempel vara att marken tagits i anspråk på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften.

Om du har e-legitimation kan du använda vår e-tjänst för ansökan.

Behöver du både strandskyddsdispens och bygglov?

Om du behöver söka både bygglov och strandskyddsdispens föreslår vi att du ansöker om och beviljas dispens från strandskyddet innan du lämnar in ansökan om bygglov.

Strandskyddsdispens

För att strandskyddsdispens ska beviljas krävs normalt att platsen redan är tagen i anspråk av likvärdig byggnation, till exempel om du vill ersätta en befintlig byggnad. Dispens kan också beviljas om du vill uppföra en komplementbyggnad, till exempel bastu, friggebod eller liknande, på en redan bebyggd fastighet. Om du vill bygga brygga eller plank måste de placeras så att livsvillkor för djur och växter inte ändras på något väsentligt sätt.

Strandskyddsdispens beviljas som regel inte för ny byggnation/anläggning på en obebyggd fastighet.

Överklaga avslagsbeslut

Om du har blivit nekad dispens av kommunen kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Som regel kan du kan däremot inte överklaga en dispens som någon annan har beviljats. Miljö- och friluftsorganisationer har dock utökad talerätt. Organisationer som har mer än 2000 medlemmar har möjlighet att överklaga beslut om dispens från strandskyddet.

Mer information om hur du överklagar hittar du i kommunens beslut, eller på sidan Överklaga avslagsbeslut.

Överklaga avslagsbeslut

Avgift för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan om strandskyddsdispens. På länken Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information