Marklov

Om du vill ändra markens höjdläge i ett detaljplanerat område behöver du marklov. I områden som inte är detaljplanerade behöver du i de flesta fall inte marklov. I vissa områden kan det finnas särskida områdesbestämmelser som gör att du behöver marklov även om området inte är detaljplanerat.

Var behöver du marklov?

På detaljplanerad mark behöver du marklov för schaktning eller fyllning som innebär att höjdläget på detaljplanerad mark förändras avsevärt. Normalt behöver du tillstånd för höjdförändringar när ändringen innebär att marknivån höjs eller sänks med mer än 0,5 meter.

Utanför detaljplanerat område behöver du generellt inget marklov. Innan du påbörjar större åtgärder bör du ändå kontrollera med bygg- och miljöavdelningen att åtgärden är tillåten.

I vissa områden gäller särskilda områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan innebära att åtgärder som schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering kräver marklov.

Ansök om marklov

Du kan behöva ett marklov om du vill ändra markens höjdläge. Om du har e-legitimation
kan du ansöka om marklov genom vår e-tjänst.

Bifoga dessa handlingar i din ansökan

  • Komplett ifylld och signerad ansökningsblankett (gäller inte om du ansöker via e-tjänst)
  • Markplaneringsritningar som visar nya plushöjder
  • Fasadritning i skala 1:100 på tänkt markåtgärd, med måttangivelser för markåtgärder
  • Fotografier med markering på de träd som avses fällas (vid trädfällning)
  • Förslag till kontrollplan
  • Om du anlitar ett ombud behöver du också bifoga en fullmakt

Strandnära läge

Om du vill göra markförändringar i ett område som ingår i strandskyddsbestämmelserna kan du också behöva söka dispens från strandskyddet.

Strandskydd och strandskyddsdispens

Sprängning

Om du ska utföra sprängningsarbeten behöver du särskilt tillstånd från Polismyndigheten. Om sprängningen innebär att markhöjden ändras plus/minus 0,5 meter, och sker inom detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser, behöver du också marklov för arbetet. 

Tillstånd för sprängning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. Läs mer om avgifter i dokumentet Taxor och avgifter (se länk nedan).

Relaterad information