Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. När du ska arbeta eller bygga inom ett vattenområde behöver du oftast söka tillstånd. Du kan också behöva söka dispens från strandskyddet.

Anmälan eller tillstånd

Det som avgör om du behöver ett tillstånd för vattenverksamhet är hur omfattande det arbete du vill göra är, och hur känslig eller värdefull naturen i området är.

Tillstånd för vattenverksamhet söker du hos Mark- och miljödomstolen. Om det räcker med att du gör en anmälan lämnar du den till kommunen. Anmälan behöver du lämna minst åtta veckor innan du påbörjar arbetet.

Länsstyrelsen har mer information om när du behöver söka tillstånd och när det räcker med en anmälan.

Oftast behöver du också strandskyddsdispens. Prövning av din ansökan om tillstånd för vattenverksamhet påbörjas först efter du har beviljats strandskyddsdispens. Därför rekommenderar vi att du ansöker om strandskyddsdispens innan du ansöker om tillstånd.

Vad är vattenverksamhet?​

Vattenverksamhet omfattar alla åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge genom muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenområdet genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden.

Exempel på vattenverksamhet:

 • Anläggande av brygga eller pir
 • Muddring i vattenområde eller rensning i vattendrag/diken
 • Anläggning av dammar
 • Anläggningar för vattennivåreglering
 • Kabel- och ledningsdragningar i vattenområde
 • Byte eller nyanläggning av vägtrummor
 • Bortledande av grundvatten för till exempel undermarksbyggen
 • Uttag av vatten för till exempel bevattning eller kyl- och värmebehov
 • Utrivning av befintliga anläggningar i vattenområdet, till exempel borttagande av brygga

Information som ska anges i anmälan

Anmälan om vattenverksamhet lämnas till kommunens bygg- och miljöavdelning. Du får påbörja arbetet tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte kommunen meddelar annat.

I anmälan ska du skicka med:

 • skalenliga ritningar och kartor
 • tekniska beskrivningar
 • fotografier av platsen

Avgift​ för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din anmälan. I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information