Fettavskiljare

Du som är ansvarig för verksamhet med livsmedelshantering måste på eget initiativ installera en rätt dimensionerad fettavskiljare. Här får du information om vilka tömningsintervall som gäller, hur man hur man söker dispens,

Det finns olika typer av fettavskiljare

Det finns markförlagda fettavskiljare med integrerad biologisk rening, det finns inomhusfettavskiljare med fettlås för enskilda avloppssystem, det finns efterliggande infiltration och minireningsverk med biologisk rening och många andra kombinationslösningar.

Tömningsintervall

Fettavskiljare behöver tömmas minst var tredje månad för året-runt-verksamheter eller minst två gånger per år för säsongsverksamhet, det vill säga för verksamheter som har öppet max 6 månader om året.

Ändring av hämtningsintervall

Det är möjligt att ansöka om dispens för ändring av hämtningsintervall för fettavskiljare. För handläggning av ärendet tas timavgift ut enligt fastställd taxa.Har du frågor om det kontakta handläggare på bygg- och miljöavdelningen via servicecenter.

Tömningsinfo fastlandet

 • Hämtning inom åtta dagar
  På fastlandet kan du få din fettavskiljare tömd inom åtta kalenderdagar. Du måste göra din beställning hos servicecenter senast kl. 16:00 måndag till fredag.

 • Jourtömning - hämtning inom 12 timmar
  Vill du beställa jourtömning får du hämtat inom 12 timmar. Tömning kan då ske på obekväm arbetstid. Det utgår inte någon rabatt för samkörning vid jourbeställning. Om det är längre än 70 meter slang kan inte jourtömning utföras.

  För jourtömning utanför kontorstid kontakta kommunens entreprenör Miljövision AB 08-570 300 14.

  Vid jourtömning behöver du skriva under en jourtömningsblankett som du lämnar till chauffören vid hämttillfället.
  Blankett - jourtömning , 145.8 kB.Observera att du måste avboka eventuellt tidigare beställd slamtömning om du beställer jourtömning. Avbokning gör du hos servicecenter.

 • Abonnemang
  Din fettavskiljare behöver tömmas enligt det intervall som finns angivet i beslutet från bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Du kan välja att tömma oftare än beslutet men inte mer sällan. Kommunen tömmer anläggningen med samma intervall tills du sjäv vill ändra på något.

  Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang eller ändra något.

Tömningsinfo skärgården

 • Hämtning inom åtta dagar
  I skärgården kan du få din fettavskiljare tömd inom åtta kalenderdagar. Vid beställning senast kl. 16:00, måndag till fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag.

 • Abonnemang
  I skärgården har vi abonnemangsveckor på våren och hösten.
  Tömning på våren är vecka 14–17 om du bor i södra delen av skärgården och vecka 18–21 om du bor i norra delen.
  Höstabonnemanget är indelat i tre tömningsintervaller. För södra delen gäller vecka 34–37, nordöst har vecka 39–42 och nordväst har vecka 46–49.

  Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang.

Kontakta servicecenter

Via telefon 08-570 470 00 eller mejla varmdo.kommun@varmdo.se