Brandfarlig vara

Om ditt företag hanterar brandfarliga varor är det viktigt att du har kunskap om hur du hanterar varorna på ett säkert sätt. I vissa fall behöver du anmäla hanteringen till kommunen eller söka tillstånd hos Storstockholms brandförsvar.

Anmälan eller tillstånd

Om du ska hantera mer än 250 liter brandfarliga varor inom ett vattenskyddsområde ska du anmäla det till bygg- och miljöavdelningen. I vissa fall kan du behöva anmäla även hantering av mindre mängder brandfarliga varor till kommunen. Det kan du läsa mer om på sidan Cisterner.

Om du hanterar stora mängder brandfarliga varor behöver du tillstånd. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söker du hos Storstockholms brandförsvar.

Då behöver du tillstånd

Du behöver tillstånd om du ska hantera mer än:

  • Två liter brandfarlig gas inomhus, till exempel: gasol, vätgas, acetylen.
  • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 grader celsius, till exempel rödsprit, teknisk sprit.
  • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler.
  • 60 liter brandfarliga gaser där ingen del av hanteringen sker inomhus.

Brandfarliga varor

Till brandfarliga varor räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiv vara.

Exempel på brandfarliga varor är bland annat:

  • Bensin
  • Thinner
  • Lacknafta
  • Rödsprit
  • Spolarvätska