PCB - inventera och sanera

PCB är en grupp miljögifter som tidigare användes i byggnader. Gifterna finns fortfarande kvar i många byggnader och måste inventeras och i vissa fall saneras. Inventering och sanering av PCB ska redovisas och anmälas till kommunen.

Anmäl inventering och sanering till kommunen

PCB användes i byggnader 1956–1973. Byggnader där PCB finns kvar måste inventeras och i vissa fall saneras.

Inventering av en byggnad ska redovisas till kommunens bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd. Om byggnaden behöver saneras ska det anmälas till bygg- och miljöavdelningen.

Slutdatum för inventering och sanering

Sista datum för att inventera byggnader som uppfördes eller renoverades under åren 1956–1973 skulle var 30 juni 2008. Sista datum för att sanera PCB var den 30 juni 2016.

Undantag från slutdatum för sanering

Bygg- och miljöavdelningen får bestämma en senare tidpunkt för saneringen om:

  • en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren 
  • massan sitter mycket svåråtkomligt 
  • det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt 
  • det finns andra särskilda skäl.

Om du beviljas undantag anger bygg- och miljöavdelningen ett sista datum då saneringen senast ska vara utförd.