Företagare

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Innan du installerar ny utrustning ska du anmäla det till kommunen. Ingrepp i köldmediekretsen, till exempel vid installation av en luftvärmepump, får bara göras av certifierad personal. Varje år behöver du lämna in en rapport över de kontroller som genomförts föregående år.

Anmäl installation till kommunen

Innan du installerar en utrustning med 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska du anmäla det till kommunen. Anmälan ska du göra i god tid innan installationen.

Förebygg läckage

Du som är operatör (ägare) av ett köldmedieaggregat ska se till att aggregatet regelbundet kontrolleras för läckage. Kontrollen ska göras av en certifierad kylentreprenör. Både företaget och personen som utför kontrollen måste vara certifierade. Det är du som operatör som är ansvarig för att företaget och personen du anlitar är certifierade, och att certifikatet är aktivt. Hur ofta kontrollerna ska göras beror på mängden CO2e. 

Intervall för läckagekontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Register över certifierade entreprenörerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsrapport

Senast den 31 mars varje år behöver du lämna en årsrapport till kommunen. Rapporten ska visa resultaten av de läckagekontroller som har gjorts under föregående år.

Innehåll i årsrapport

Skrota köldmedieaggregat

Du behöver också anlita en certifierad tekniker när du ska skrota en anläggning eller ett köldmedieaggregat. När du skrotar anläggningen eller aggregatet ska du få ett skrotningsintyg. Intyget ska godkännas och undertecknas av dig, och skickas in till kommunen. Om du skrotar ett enskilt aggregat som ingår i en större anläggning räcker det med att redovisa det i årsrapporten.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och granskning av årsrapporten. I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information