Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Innan du installerar ny utrustning ska du underrätta kommunen om det. Ingrepp i köldmediekretsen, får bara göras av certifierad personal. Varje år behöver du, senast den 31 mars, lämna in en rapport över bland annat de kontroller som genomförts under året innan.

Underrätta kommunen om installation

Innan du installerar en utrustning med köldmedium som motsvarar minst 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) behöver kommunen bli underrättad om det i god tid innan installationen, (minst sex veckor före planerad installation).

Förebygg läckage

Du som är operatör (ägare) av en årsrapporteringspliktig anläggning ska se till att utrustningen regelbundet kontrolleras för läckage. Kontrollen ska göras av en certifierad kylentreprenör. Personen som utför kontrollen måste vara certifierad. Det är du som operatör som är ansvarig för att personen du anlitar är certifierad, och att certifikatet är aktivt.

Intervall för läckagekontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Register över certifierade entreprenörerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsrapport

En årsrapport krävs i det fall det på din anläggning finns en totalt installerad mängd köldmedium som under året motsvarar minst 14 ton koldioxidekvivalenter (utrustning med köldmedium som understiger motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter räknas inte med).

Senast den 31 mars varje år behöver du lämna en årsrapport till kommunen.

Innehåll i årsrapport

Skrota köldmedieaggregat

Du behöver också anlita en certifierad tekniker när du ska skrota en anläggning eller en köldmedieutrustning. När du skrotar anläggningen eller utrustningen ska du få ett skrotningsintyg. Intyget ska godkännas och undertecknas av dig, och skickas in till kommunen. Om du skrotar en enskild utrustning på en anläggning som fortfarande är årsrapporteringspliktig räcker det med att redovisa det i årsrapporten du lämnar in året efter det år utrustningen skrotades.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för sin granskning av årsrapporten med en i taxan förutbestämd avgift. Detsamma gäller för eventuell handläggning av en miljösanktionsavgift. För handläggning av en underrättelse debiteras liksom vid skrotning av en hel anläggning du istället en tillsynsavgift som bestäms i efterhand. Så det kan bli flera avgifter för olika typer av tillsynsinsatser.

I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information