Råd för kropps- och skönhetsvård

Du som driver kropps- och skönhetsvård behöver enligt miljöbalken ha god kunskap och egenkontroll för att din behandling inte ska medföra en smittorisk för dina kunder. För att underlätta för dig som avser starta eller erbjuder kropps- och skönhetsvård har vi tagit fram denna information med tips och råd som gäller din verksamhet.

Egenkontroll

Alla som bedriver kropps- och skönhetsvård behöver enligt miljöbalken ha en god egenkontroll.

Syftet med egenkontrollen är att på bästa sätt skydda dina kunder från hälsorisker som till exempel blodsmitta, hudinfektioner, nickelallergi, kontaktsmitta samt hud- och ögonskador. För detta krävs att din lokal är lämplig och att du som bedriver verksamheten har bra rutiner för hygien och rengöring av din utrustning. En väl fungerande egenkontroll ger också bra förutsättningar att upptäcka fel på utrustningen.

Egenkontrollen ska vara dokumenterad i de fall du bedriver kropps- och skönhetsvård som omfattar behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av stickande och/eller skärande verktyg och som penetrerar huden mer eller mindre. I dessa fall är din verksamhet anmälningspliktig enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Om det gäller annan smitta gäller nämnda anmälningsplikt från och med den 1 juli 2021 för
nya verksamheter som avser starta. Om en sådan verksamhet redan bedrivs behöver dessa verksamheter ha lämnat in en anmälan senast den 1 september 2021.

Länk till Socialstyrelsens webbsida där du kan läsa mer om dessa förändringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utformning av egenkontrollen

Omfattningen av egenkontrollen beror på typ av verksamhet, dess storlek och vilka risker
det finns med den. För att kunna bedöma vilka risker som finns i just din verksamhet behöver du kunskap, bland annat om hur smitta sprids och vad olika produkter innehåller.

Ett tips för att få en bra egenkontroll och där rutinerna ger dig själv god vägledning är att
varje rutin för ett enskilt delområde besvarar frågorna när, var, hur, av vem och varför.

Du ska också känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet.
Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901), som gäller
för anmälningspliktiga verksamheter enligt ovan, måste ansvar, rutiner, risker, kemiska produkter vara dokumenterad i egenkontrollprogrammet.

Ansvar

Det ska finnas dokumenterat vem eller vilka inom verksamheten som är ansvariga för verksamheten enligt miljöbalken. Om det finns flera verksamheter som delat på lokalerna behöver det finnas dokumenterat hur ansvaret är fördelat mellan dessa. Det ska också finnas
en tydlig ansvarsfördelning mellan exempelvis hyresgäst och hyresvärd samt mellan verksamhetsutövaren och ett eventuellt städbolag.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredningen och utrustningen
i verksamheten hålls i gott skick, till exempel:

 • städning: städschema och metoder
 • hantering av avfall (även farligt avfall)
 • hygien- och smittskyddsrutiner
 • hantering av kemikalier
 • provtagning, exempelvis sporprover för kontroll av torrsterilisatorns funktion
 • ålderskontroll av kunder vid behov (gäller tatuering/piercing)
 • samtal med kunden innan behandling för att kontrollera om hen har någon sjukdom
  som kan påverkas negativt eller om det finns smittrisk som hindrar behandlingen
 • instruktioner till kunden om egenvård efter behandlingen, exempelvis vid piercing, håltagning, tatuering och fotvård.

Risker

Du ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Utifrån bedömningen ska du sedan vidta åtgärder för att minska riskerna.
Även vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten och
som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara hårfärger, rengöringsmedel eller andra kemikalier.

Du ska dokumentera uppgifter om:

 • produktens namn (handelsnamnet)
 • hur, till vad och i vilken omfattning du använder produkten
 • information om hur skadlig produkten är för människors hälsa och miljön samt klassificering av produkten (den informationen finns i det så kallade säkerhetsdata-
  bladet som den du köpt produkten av, är skyldig att lämna ut till dig om du ber om
  det). Säkerhetsdatabladen ska förvaras i närheten av produkten.

Kosmetiska och hygieniska produkter samt tatueringsfärger

Kosmetiska och hygieniska produkter samt tatueringsfärger omfattas förutom av miljöbalken även av särskild lagstiftning på såväl EU-nivå som i svenska förordningar. Läkemedelsverket har även meddelat närmare föreskrifter. Länk till Läkemedelsverkets webbsida om kosmetiska produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall

Här behöver du veta om ditt avfall är smittförande eller inte. Smittförande är det avfall som kommit i kontakt med någon form av kroppsvätska. I dessa fall blir det samtidigt att betrakta som farligt avfall vilket i sin tur aktualiserar en rad andra regler som följer av det.

Förutom sedvanliga transportdokument, när det gäller transport av farligt avfall, behöver du från och med 1 november 2020 även lämna uppgift till Naturvårdsverkets avfallsregister och det senast två dagar efter utförd transport.

Och kom ihåg att om du inte anlitar ett företag som har tillstånd för att transportera farligt avfall utan själv vill göra det till rätt mottagare så behöver du dessförinnan ha anmält din transport till länsstyrelsen och få klartecken från dem.

Dokumentationen är viktig

Rutiner, ansvarsfördelning, riskvärdering, resultat av undersökningar med mera ska dokumenteras på det sätt du finner lämpligt.

Egenkontrollen är ditt eget stöd i arbetet och du ska kunna visa upp den vid platsbesök av oss eller på begäran skicka den till oss bygg- och miljöavdelningen. Tänk även på att det är ett levande dokument som ska uppdateras förutsättningslöst minst en gång varje år!

Verksamhetsutövaren har bevisbördan

Enligt miljöbalken är det den som driver en verksamhet som ska kunna visa att man inom verksamheten följer gällande regler och lagar. Detta synsätt benämns omvänd bevisbörda.
Bygg- och miljöavdelningen bistår dig naturligtvis om du har några funderingar kring din egenkontroll genom att ge dig information och vägledning samt berätta vad du kan göra
ännu bättre. Det är något vi förstås även gör vid våra platsbesök.

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig till servicecenter på varmdo.kommun@varmdo.se
Kontakta bygg- och miljöavdelningen om du har frågor 08-570 470 00.