Översiktsplan för Värmdö

Översiktsplanen visar den planerade samhällsutvecklingen i ett långsiktigt perspektiv, till och med 2030. Planen ger vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden, och visa hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Vi jobbar nu med att uppdatera översiktsplanen!

Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att uppdatera översiktsplanen. Den nu gällande översiktsplanen 2012–2030 behöver ses över med hänsyn till nya lagstiftningar och andra styrdokument i kommunen. Vill du läsa mer om arbetet med översiktsplanen eller boka in ett digitalt möte med projektledarna klicka här

Översiktsplanens delar

Innehåll och visionPlanering i VärmdöStrategiska frågor

Livet i Värmdö

Mark och vatten i Värmdö

Hälsa och säkerhet

Teknisk försörjning

Utveckling i Värmdö

Skärgårdens utveckling

Samlad konsekvensbedömning

Bilagor till översiktsplanen

Vindkraft i Värmdö

VA-policy

Miljömål

Häst i Värmdö

Ett hållbart Värmdö

Demografisk analys

Båtliv i Värmdö