Översiktsplan för Värmdö

Översiktsplanen visar den planerade samhällsutvecklingen i ett långsiktigt perspektiv, till och med 2030. Planen ger vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden, och visa hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.