Livsmedelskontroll

Bygg- och miljöavdelningen kontrollerar regelbundet livsmedelsverksamheterna
i Värmdö Kommun. Syftet med kontrollerna är att se till att all mat som säljs är säker att äta och ge företagarna råd och stöd i sin verksamhet. Ansvaret för att maten är säker ligger alltid på verksamhetsutövaren.

Risk- och erfarenhetsbaserad kontroll

Hur ofta vi kontrollerar en verksamhet beror på vilken risk som förknippas med verksamheten. Alla livsmedels-verksamheter placeras i en riskklass. Placeringen i respektive riskklass avgörs av typ av verksamhet, livsmedel, produktionsstorlek samt huruvida målgruppen består av känsliga konsumentgrupper eller inte, exempelvis äldre och barn. Högre riskklass ger mer kontrolltid. Ytterligare tidstillägg fås om ens verksamhet ex. utformar märkning och förpackar livsmedel.

Livsmedelsverksamheten har möjlighet att påverka kontrolltiden. Om verksamheten under
året visar sig ha en bra egenkontroll och få avvikelser vid kontrollen kan antalet kontroll-timmar sänkas till nästkommande år. Verksamheter som inte uppfyller lagstiftningens krav kan i stället få ökad kontrolltid och en högre årlig avgift.

När det krävs extra kontrollbesök på grund av återkommande eller allvarliga brister i verk-samheten har kommunen rätt att ta extra betalt för nedlagd tid. Den extra betalningen tas
ut som timavgift enligt gällande taxa. Det lönar sig därför att följa livsmedelslagstiftningen.

Checklista vid kontroll

Vid kontrollerna använder vi en checklista där aktuella lagstiftningsområden och medföljande kontrollpunkter står med.

Användandet av checklistan säkerställer att alla livsmedelsinspektörer gör likvärdiga bedömningar.

Vid kontrollen görs en bedömning om det finns brister som rör livsmedelshantering och förhållanden i lokalen. Om avvikelser konstateras i samband med kontrollen kan en uppföljande kontroll göras för att se till att bristerna åtgärdas. Vid återbesöket kan en timavgift tas ut. Olika sanktioner blir aktuella såsom föreläggande med vite eller förbud om bristerna inte åtgärdas.

Egenkontroll

Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de livsmedel den producerar är säkra och att konsumenten inte vilseleds. Ett system för egenkontroll ska tas fram och omfatta de rutiner, egna kontroller och uppföljning av verksamheten för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Ett system för egenkontroll omfattar grundförutsättningar och i många fall HACCP-baserade tillvägagångssätt.

Exempel på egenkontrollsområden:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Livsmedelsinformation: märkning, redlighet
 • Utbildning
 • Spårbarhet
 • Information
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier

Egenkontrollen ska vara anpassad för den specifika verksamheten och graden av omfattning är beroende av vilken typ av verksamhet du bedriver.

I ditt företag ska all personal känna till företagets egenkontroll och hygienrutiner.
Du kan ta hjälp av branschriktlinjer om sådana finns.

Viktigt med egenkontroll

Olika arbetsmoment kan kräva att det finns olika arbetsutrymmen för olika varor eller så
kan hanteringen separeras i tid.

Har du en väl fungerande egenkontroll för din verksamhet förbättrar du förutsättningarna att servera/sälja säkra livsmedel. En väl fungerande egenkontroll betyder att ni har kontroll på er verksamhet och att inspektörerna inte behöver kontrollera er så ofta.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer på Livsmedelsverkets hemsida:

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även kontakta bygg- och miljöavdelningen vid frågor och funderingar.

Telefon 08-570 470 00 eller miljo-bygg@varmdo.se