Ersättning

Här kan du läsa mer om ersättning till utbildningsanordnare.
Under rådande omständigheter har Värmdö kommun beslutat att göra en del förändringar gällande ansökningar om tilläggsbelopp läsåret 2020/21.

Barnomsorg och grundskola

Förskolor, pedagogisk omsorgsverksamheter och grundskolor får en skolpeng för varje barn/elev som är folkbokförd i Värmdö kommun och inskriven i verksamheten. Kommunen tillämpar också en modell för socioekonomisk tilldelning som syftar till att jämna ut skillnader mellan barn-/elevgrupper med utgångspunkt i gruppernas socioekonomiska sammansättning.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg

Skolpeng grundskola

Underlag för ersättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasium

Enskilda huvudmän för gymnasieskolor får programpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. Värmdö kommun ingår i en gemensam gymnasieregion med övriga kommuner inom Stockholms län. Inom gymnasieregionen tillämpas en gemensam prislista för alla nationella program. Utbetalning av programpeng och andra ersättningar sker via UEDB (vår gemensamma ungdoms- och elevdatabas) till alla gymnasieskolor i Stockholms län samt till fristående skolor i hela landet.

Programpeng gymnasium

Tilläggsbelopp

Enskilda utbildningsanordnare kan söka ekonomiskt bidrag för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Sökt tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara kopplat till varje enskild elev samt elevens behov och förutsättningar att klara skolgången.

Ansökan om tilläggsbelopp för läsåret 2021/22 öppnar den 1 augusti 2021. Det befintliga ansökningsformuläret ska inte användas. För att kunna få tilläggsbelopp från 1 juli 2021 måste fullständig ansökan vara Värmdö kommun tillhanda senast den 3 oktober 2021. Ansökningsperioden är densamma för samtliga verksamhetsformer. Mer information finns längre ned på sidan.

Under våren 2021 kommer Värmdö kommun publicera stödmaterial kopplade till vissa av de dokument som efterfrågas i ansökan. I samband med att ansökan öppnar så kommer det också finnas en lathund till ansökningsformuläret.


Information om tilläggsbelopp för läsåret 2021/22

Ansök om tilläggsbelopp enskilda utbildningsanordnare 2020/2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vuxenutbildning

Ersättning betalas ut månadsvis, efter det att anordnaren har rapporterat satta betyg i kommunens verksamhetssystem. Ersättning betalas ut per kurspoäng, och hur stor ersättningen är per poäng beror på vilket ämnesområde en kurs ingår i.

Ersättning vuxenutbildningWord