Information om tilläggsbelopp

Ansökan för läsåret 2024/25 öppnar den 1 juli och ska vara Värmdö kommun tillhanda senast den 30 september 2024 för att beslut ska gälla från den 1 juli 2024.

Övergripande information

En fristående förskola eller skola ska inom ramen för sina ordinarie resurser kunna ge stöd åt flertalet barn och elever. Den ska, på samma sätt som en kommunal förskola och skola, kunna anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till barnets eller elevens behov och förutsättningar. Det grundbelopp som betalas ut per barn eller elev ska täcka så gott som alla kostnader för undervisning och särskilt stöd. En förskolas och skolas organisatoriska upplägg ska inte bekostas av tilläggsbelopp.

Enskilda huvudmän kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever i förskola eller pedagogisk omsorg (nedan används begreppet förskola för båda de verksamheterna), grund- och anpassad grundskola, fritidshem samt gymnasieskola (nationella program) och anpassad gymnasieskola.

Rektorer vid Värmdö kommuns förskolor, anpassad grundskola och gymnasieskolor (nationella program) kan utifrån samma regelverk också ansöka om tilläggsbelopp. För Värmdö kommuns barn/elever i annan kommuns verksamhet gäller interkommunal ersättning.

Tilläggsbelopp

Barnet eller eleven ska bedömas ha omfattande behov av särskilt stöd – en viss diagnos är inte ett kriterium. Tilläggsbelopp bedöms och beräknas individuellt utifrån förskolans eller skolans extraordinära åtgärder för det enskilda barnet, den enskilda eleven. Eftersom näst intill alla stödåtgärder för barn eller elever ska inrymmas i grundbeloppet är bedömningsnivån för att beviljas tilläggsbelopp mycket hög. Stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband med de resurser som normalt kan hänföras till det generella stöd som förskolan eller skolan är skyldig att tillhandahålla.

Stödåtgärderna ska bedömas vara nödvändiga för att eleven ska kunna fullgöra sin skolgång. Varje ansökan behandlas och bedöms utifrån just den ansökan. Beviljat tilläggsbelopp ett år ger inte sökande huvudman per automatik rätt till tilläggsbelopp ett annat år.

Ansökan

Ansökan om tilläggsbelopp ska göras i digitalt formulär på Värmdö kommuns hemsida. Det är den som ansöker om tilläggsbelopp som ska visa att barnet eller eleven är i behov av omfattande särskilt stöd och att förskolans eller skolans åtgärder är av extraordinär karaktär. Det är också den som ansöker som ska visa vilka kostnader huvudmannen eller verksamheten har för de extraordinära åtgärder som vidtagits för det enskilda barnet, den enskilda eleven. För att ansökan ska handläggas ska den vara komplett.

Obligatoriska bilagor

Förskola och pedagogisk omsorg

Daterad och undertecknad kartläggning av barnets stödbehov
högst sex månader gammal vid ansökningstillfället
Det är inte tillräckligt att skicka med underlag som en annan huvudman eller verksamhet har gjort.

Daterad och undertecknad pågående handlingsplan

• Om barnet haft handlingsplan sedan tidigare ska den senaste utvärderade handlingsplanen bifogas
• Det ska tydligt framgå vilka åtgärder förskolan har satt in samt vem ur personalen som ansvarar för genomförandet (namn och befattning)

Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola samt gymnasium och anpassad gymnasieskola

Daterad och undertecknad utredning om särskilt stöd

• högst sex månader gammal vid ansökningstillfället
• elevhälsan ska ha varit delaktig
Observera! Det är inte tillräckligt att skicka med underlag som en annan huvudman/verksamhet har gjort. Undantag gäller för resursskolor som nyligen tagit emot en elev från en annan skola/huvudman.

Daterat och undertecknat pågående åtgärdsprogram
• Eventuella rektorsbeslut som framgår av åtgärdsprogrammet.

• Det senaste utvärderade åtgärdsprogrammet, om det finns tidigare åtgärdsprogram
Läs mer nedan vilka krav Värmdö kommun ställer gällande åtgärdsprogram.

Frånvarostatistik i procent innevarande läsår

Bilagor som ska bifogas om det är aktuellt för ärendet
Egenvårdsplan - om ansökan görs med anledning av barnets eller elevens behov är hjälp av medicinsk karaktär.
Egenvårdsplanen ska vara:
• Aktuell och daterad (den gäller till dess behandlande läkare/sjuksköterska beslutar att det behövs en ny alt. till det datum som anges i egenvårdsplanen).
• Utfärdad av behandlande läkare/sjuksköterska
• Undertecknad av såväl vårdnadshavare som förskola/skola. Det ska framgå vem i förskolan/skolan som ska utföra insatserna.

Komplett ansökan
− Samtliga obligatoriska frågor ska besvaras.
− Samtliga obligatoriska och andra aktuella bilagor ska ges in tillsammans med ansökan.
− Värmdö kommun kan begära komplettering vid oklarheter. Kompletteringstiden är 14 dagar (max 10 arbetsdagar. Ansökan är komplett först när kompletteringen har kommit in. När tiden har passerat kommer Värmdö kommun att fatta beslut på befintligt underlag.

Övrig information

Varje ansökan är en ny ansökan. Handläggare tar inte hänsyn till uppgifter i eventuell tidigare ansökan. Det innebär att beviljat tilläggsbelopp kan skifta mellan läsåren, utifrån ansökan och praxis från till exempel domstol samt barnets eller elevens ålder och mognad. Tilläggsbelopp beviljas som huvudregel inte retroaktivt.

Om barnet eller eleven ändrar folkbokföringsadress till en adress utanför Värmdö kommun ska detta meddelas avdelning styrning och kvalitet skyndsamt. Likaså om barnet eller eleven är frånvarande i hög omfattning. Om förskolan eller skolan fått tilläggsbelopp på felaktiga grunder är förskolan eller skolan skyldig att återbetala det felaktiga beloppet.

Om barnet eller eleven byter förskola eller skola ska detta meddelas avdelning styrning och kvalitet skyndsamt (inom en vecka). Om förskolan eller skolan fått tilläggsbelopp på felaktiga grunder är förskolan eller skolan skyldig att återbetala det felaktiga beloppet. Tilläggsbelopp flyttas aldrig med vid byte av förskola eller skola.

Förskolan har rätt att behålla eventuellt tilläggsbelopp för juli månad det år en elev börjar i förskoleklass.

Om Värmdö kommun avslår ansökan är förskolan eller skolan ändå skyldig att ge barnet eller eleven det särskilda stöd som barnet/eleven har bedömts vara i behov av.
En enskild huvudman kan överklaga ett beslut som de anser går dem emot. Mer information om detta finns i beslutet om tilläggsbelopp.