Tankestöd särskilt stöd fristående förskolor

Här finner du ett tankestöd för vad som ska finnas med i samband med ansökan.

Kartläggning – vad ska finnas med?

Kartläggningen ska visa vilket stödbehov barnet har i förskolan.
• Kartläggningen ska visa hur barnet fungerar individuellt, på gruppnivå och på
organisationsnivå i förskolan.
• Kartläggningen ska visa i vilka situationer barnet uppvisar/upplever svårigheter.
• Barnets styrkor ska framgå.
• Vårdnadshavares upplevelse av barnets svårigheter ska framgå. Även barnets
upplevelse ska framgå om hen bedöms vara mogen för att beskriva detta.

Handlingsplan – vad ska finnas med?

Handlingsplanen ska bygga på förskolans kartläggning, som ska vara genomförd de senaste sex
månaderna. Vårdnadshavare ska ha getts möjlighet att delta i utarbetandet av stödinsatserna.
Om de inte har deltagit ska orsaken till detta framgå.
• Handlingsplanen ska visa hur förskolan, utifrån sin ordinarie grundorganisation, ska
förändra sin verksamhet för att det enskilda barnet ska ges rätt förutsättningar till
utbildning.
• Åtgärderna ska beskrivas en och en och vara utvärderingsbara. Namn och befattning
på den person som ska genomföra varje enskild åtgärd (ansvarsperson) ska framgå. Det
räcker inte att skriva ”rektor” eller ”hela arbetslaget”.
• Vid enskilt arbete med barnet ska tid och omfattning framgå.
• Handlingsplanen ska vara daterad och undertecknad.

Vad bör inte finnas med i en handlingsplan?

− Beskrivning av barnets behov. Exempelvis att barnet är i behov av att äta enskilt. Ett
behov är inte en insats/åtgärd.
− Åtgärder som vårdnadshavare och barn ska ansvara för.
− Barnets diagnoser.