Mer om Farstaborgs förskola


En förskola med språket i fokus

Hos oss på Farstaborgs förskola arbetar vi med temat Lärande i sagans värld. Det är ett tema med fokus på litteratur och språk där vi gemensamt på förskolan väljer en bok att arbeta med under läsåret.

Vi arbetar med ett utforskande arbetssätt med barnen. Det betyder att pedagogerna undersöker tillsammans med barnen och delar nyfikenhet och upptäckter med dem, med Lärande i sagans värld som utgångspunkt. Vi dokumenterar, reflekterar och följer upp kring barnens lärprocesser samt utformar undervisningen efter vad barnen tycker är spännande och behöver just nu.

Farstaborgs förskola och utegård i bakgrunden, ballonger i förgrunden


Miljömedvetenhet

Med skogen runt omkring är det naturligt att ha natur, miljö och hållbarhet i fokus. På Farstaborg arbetar vi utifrån att barnens vardag ska vara giftfri och strävar efter att vara en giftfri förskola, vilket präglar inköpen på förskolan. Vi jobbar med hållbar utveckling med barnen och strävar efter att ge dem verktyg för att ta hand om miljön. Att barnen exempelvis källsorterar är därför en självklarhet! Då kan vi lättare prata om vad som händer när plast och skräp hamnar i naturen och vad vi behöver göra för att skydda vår miljö.

Lärmiljö

Både ute och inne är lärmiljöerna viktiga. Vi strävar efter att vår lärmiljö ska väcka glädje, nyfikenhet och lust att lära. Därför behöver våra miljöer vara anpassningsbara så att de följer det vi undervisar om just nu samt vad barnen är intresserade av. Vi strävar efter att ha mycket material tillgängligt på barnens nivå samt att det ska vara tydligt och lätt för barnen att förstå vad man kan leka med var.

Digitalisering

Vi arbetar enligt förskolans läroplan, Lpfö -18. Där står det att det ingår i förskolans uppdrag att ge förutsättningar för adekvat digital kompetens. I ett växande digitaliserat samhälle behöver barnen på förskolan få möta en variation av digitala verktyg. Vi på Farstaborg arbetar med lärplattor, projektor, dator med mera som komplement till analoga verktyg. Att exempelvis få skapa och måla med pensel och jämföra den tekniken med att skapa och redigera på en lärplatta ger barn fördjupade kunskaper kring färg och form.

Förskolan och hemmet

I samarbete med hemmet vill vi på förskolan skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilt barn. Vi erbjuder utvecklingssamtal varje läsår där vi tillsammans samtalar kring barnets trygghet, utveckling, samspel samt hur vi genom undervisning kan utveckla barnets kunskaper på ett lekfullt sätt.

Systematiskt kvalitetsarbete

Farstaborgs förskola arbetar systematiskt med att reflektera kring vår utbildning och verksamhet. Vi följer upp, analyserar, planerar och genomför vårt arbete mot läroplansmålen och egna prioriterade mål för att se vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Som del i vårt systematiska kvalitetsarbete har vi stängt för planeringsdagar 2 dagar per termin.

Avdelning Blå Blom, man ser en ljus lokal med stora fönster. Ett litet bord i barnhöjd, en lekspis och utklädningskläder syns. Blå färgsättning.