Mer om Holmviksskogens förskola

Vi är inspirerade av Reggio Emilias förskolor i Italien. Detta ges uttryck i vårt arbetssätt genom de värden vi vill att barnen ska möta under sin tid hos oss. Dessa värden är: Det rika och kompetenta barnet, den pedagogiska miljön, ett projektinriktat arbetssätt, de hundra språken och pedagogisk dokumentation.

En bild på förskolans miljö

Så jobbar vi

I vår värdegrund ingår att alla som deltar i förskolans utbildning tar ansvar, får inflytande och gör sig delaktig. Förskolan skall genomsyras av glädje, lust och engagemang i en lärorik miljö. Vi ser till alla människors lika värde och ser allas olikheter som en tillgång.

Holmviksskogens förskola arbetar utforskande och med ett reflekterande arbetssätt. Grunden i vår utbildning är förskolans läroplan, Lpfö18. Vi arbetar för att stärka varje barns självkänsla och tillit till sin egen förmåga samt att öka barngruppens vi-känsla genom samarbete och samspel

Projektinriktat arbetssätt

Detta ligger som grund till vårt förhållningssätt för barns utforskande och lärande och hur vi skapar en vardag med lust, glädje och nyfikenhet. Vi ser barnet som en aktiv och kompetent individ som tillsammans med pedagoger, barn och miljö får utforska, upptäcka och pröva sin egna hypoteser och teorier.

Vi arbetar projektinriktat för att skapa ett gemensamt fokus i utbildningen. Med detta arbetssätt får vi ett ämnesöverskridande innehåll med många olika språk, uttrycksmöjligheter. I projektet fångar vi upp barnens intressen och låter barnen äga frågan genom att vi tar dem på allvar och tillsammans prövar deras hypoteser

Barnen ges inflytande och delaktighet i det som sker. I projektet kan vi skapa syften, frågeställningar och fördjupningar utifrån barnens upptäckter och teorier.

 

Experiment