Mer om Kopparmora förskola

På Kopparmora förskola arbetar vi utifrån att utbildningen ska vara rolig trygg och inspirerande. Vi använder frekvent vår fantastiska natur för lek och lärande. Och lägger stor vikt vid alla barns rätt att utveckla ett tillfredställande språk.

Två små barn på promenad

Så arbetar vi

Förskolan har ett nära samarbete med Ängens förskola samt Kyrkskolan och har samma rektor. Vår gemensamma inriktning är Natur och skärgård. Vi använder vår fantastiska natur och miljö till utevistelse, lek och lärande i alla åldrar.

Vi arbetar utifrån att utbildningen ska vara rolig, trygg och inspirerande. Barnet uppmuntras att vara nyfiket, reflekterande, utforskande samt stimuleras till vilja och lust att lära.

Alla barn har rätt att vara unika och att mötas av respekt och lyhördhet. Vi lägger stor vikt vid alla människors lika värde. Vi tränar på att vara en bra kompis samt visa respekt och hänsyn till varandra. Vi arbetar för att alla barn ska få en god självbild och utveckla tilltro till sin egen förmåga. Alla barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda samt få uppleva eget värde och delaktighet i gruppen. Respekten för varandra och för vår gemensamma miljö genomsyrar utbildningen.

Lärande genom lek

Vi ser leken som en självklar start på det livslånga lärandet och det absolut viktigaste för barnet i förskolan att lära sig. Vi strävar mot att ge barnen en trygg och tillåtande miljö som stimulerar, lockar och injuder till lek. Leken får stort utrymme och blir så lite avbruten som möjligt.

Leken är viktig för barnets utveckling och lärande men också för att de i leken bearbetar sina upplevelser och intryck samt tillgodoser fantasi och inlevelseförmåga. I leken tränar barnet på de sociala reglerna; turtagning, samförstånd och ömsesidighet, med andra ord: de demokratiska grundvärderingarna.

I leken skaffar sig barnet också kunskap om omvärlden, om sig själv och om sina egna förmågor. Leken tränar koncentrationsförmågan, sätter igång kreativiteten och hjälper barnen med problemlösningar och att lösa konflikter. I leken får barnen upptäcka och utforska.

Närhet till naturen

Vår förskola är omgiven av härlig natur och det utnyttjar vi självklart i vår verksamhet! Alla avdelningar vistas mycket utomhus, både på vår gård men även i skogen. Mycket av det man gör inne kan man också göra ute. Vår tanke är att det ska vara lustfyllt att vara ute.

Barnen får möjlighet att upptäcka och lära känna naturen i alla väder, tillsammans med medupptäckande pedagoger. De lär sig respektera djur och natur, att följa årstidernas växlingar samt uppelva naturens rikedom. De får kunskap om naturen och lär sig att använda den i sin lek. Barnen ges möjlighet att röra sig och vistas naturligt i skogen och i kuperad mark. Vi vill att barnen ska trivas och ha roligt i naturen.

Språk

Vi lägger stor vikt vid alla barns rätt att utveckla ett tillfredställande språk - något som är en förutsättning för att kunna kommunicera, göra sig hörd samt förstå, söka och ta till sig information och kunskap genom hela livet. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Det språkfrämjande arbetat genomsyrar hela utbildningen.

Vi arbetar med berättelser i olika former - böcker, flanosagor, rekvisitasagor, teater samt genom digitala medier - och samtalar kring dessa för att utveckla förståelsen. Vi ramsar, rimmar och sjunger med barnen. Böcker finns tillgängliga i de flesta miljöer. Ordförrådet och begreppsuppfattningen tränar vi genom att leka med ord och ljud. Genom lek får barnen öva bland annat på att bekriva och återberätta, samt förstå uppbyggnaden i språket. Kommunikationen är central, både mellan barn samt mellan barn och pedagoger. För att främja uttalet leker vi munmotoriska lekar.

På förskolan arbetar vi bland annat med Babblarna och Före Bornholmsmodellen.

Barn bygger koja i förskolan