Mer om Labyrintens förskola

Vi tror på barnets medborgliga rätt att tänka själv vilket medför en skyldighet att respektera den andres rätt att tänka själv. Vi strävar efter att vår förskola ska vara trygg, rolig, stimulerande och utmanande, den ska aktivt bidra till jämställdhet, jämlikhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Barn leker med lera

Så jobbar vi

Vår verksamhetsidé bygger på ett arbetssätt som sätter individens och gruppens lärande i centrum.

Vi arbetar med processinriktat arbetssätt. Det innebär att barngruppen delas in i mindre grupper för att fördjupa sig inom ett fokusområde. Barnen får möjlighet att sätta sig in i ämnet genom olika estetiska uttrycksätt som dans, musik, skapande, ljus, natur och digitala verktyg. Vi tror att de olika estetiska uttryckssätten understödjer barns kunskaper och lärande.

Genom observation, analys och reflektion kring barns lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

En viktig faktor i vårt arbete är det kollegiala utbytet. Vi har en struktur för att regelbundet träffas och reflektera kring utbildningen och barnens lärprocesser.

Lekcertifierande pedagoger

Labyrintens förskola är nu bland de första i landet att lekcertifiera sina pedagoger. Leken spelar en stor och viktig roll i förskolans läroplan, Lpfö 2018, med bland annat tydliga skrivningar kring hur pedagoger bör förhålla sig till leken i det pedagogiska arbetet.

Processutbildningen som heter just Lekcertifiering blandar teoretisk och praktisk kunskap om barns olika sätt att uttrycka sig genom lek och hur leken kan främjas.

Socialt samspel

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. En grundpelare i vår kunskapssyn är att barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang. Vi vill att barn under sin förskoletid hos oss skapar goda relationer.

Lärmiljö

Vi ser lärmiljön som ett pedagogiskt verktyg. Syftet är att med hjälp av en tydlig och inspirerande lärmiljö uppmuntra och stimulera barns kreativa lek och lärande. Pedagogerna gör barnen delaktiga i att forma lärmiljön utifrån det som är aktuellt och intressant i barngruppen.

Vi arbetar med Grön flagg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är en miljöcertifiering. Genom Knytte- och Mulleverksamhet får barns vistelse i naturen ett tydligt mål och syfte.

Mötesplats

Vi strävar efter att vår förskola ska vara en mötesplats för gemensamt lärande där vi med glädje skapar trygghet och goda relationer. Under vår tid tillsammans vill vi att alla ska ha möjlighet att erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och komma över svårigheter.

Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas.