Mer om Munkmora förskola

Målad barnhand

Kulturell mångfald

Vår förskola strävar efter att varje barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer.

Den kulturella mångfalden hos oss är något vi tar fasta på. Alla är vi lika, samtidigt som våra olikheter leder till nya, spännande upplevelser och lärdomar. Sånger, sagor och maträtter från hela världen är några av de saker som barnen få ta del av på vår förskola.

Respekt och inflytande

Förskolan ska vara rolig och lärorik och en plats där alla känner sig trygga. Vi ser det positiva hos varje barn och vill att alla ska få känna att de lyckas. Barnen ska få utvecklas till självständiga individer och utveckla sina olika förmågor.

Barnens känslomässiga och sociala förmåga tränar vi bland annat genom att prata om känslor och diskutera ämnen som vänskap och respekt. Barnen får erfarenheter om hur man fungerar i grupper och hur man samarbetar. Genom att ge uttryck för sina tankar och känslor och att uppfatta omvärlden genom känsel, hörsel, syn, smak, lukt och balans utvecklas barnens perceptuella förmåga. Här spelar också sång, musik, dans och rörelselekar en viktig roll, detsamma vad gäller barnens motoriska förmåga.

Undervisning

Vår strävan är att ge varje enskilt barn goda utvecklingsmöjligheter genom att ta tillvara barnets nyfikenhet och kreativitet. Pedagogens roll är att vara förebild och medupptäckare. Vi har det roligt och lustfyllt tillsammans, vilket är grunden för all inlärning.
Lek och nyfikenhet är motor i barnens projektarbeten där barnen ges möjlighet till lärande inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse, musik och skapande.

Leken

Lek har en central plats i vår utbildning. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek kan utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Barnen ska ges möjligheter både för lek som de själva tar initiativ till och som någon av pedagogerna introducerar.