Mer om Solbackens förskola

Vår syn på pedagogiken utgår ifrån en helhetssyn där barnets intresse och förutsättningar ligger till grund för ett livslångt lärande.

Bild förskola

Solbackens förskola främjar en hälsosam livsstil med bra matvaror för våra barn. Vi är en sockerreducerad förskola.

Den fysiska, psykiska och psykosociala hälsan är viktig för både barn och pedagoger. Vi arbetar för att barnens miljö ska vara hälsofrämjande utifrån dessa tre aspekter, både ute och inne. Vi stärker barnens psykosociala känsla genom att aktivt arbeta i barngruppen med allas lika rätt att delta och allas lika värde.

Vi har utevistelse varje dag.

Utbildningen utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet". Vi utgår från barnens bästa i utformning av utbildningen.

Vi har projektinriktad arbetssätt som leder till att barnens tänkande, kreativitet och intelligens utvecklas.I projektarbetet fördjupar barnen sina kunskaper om värden, visar sin nyfikenhet och kreativitet, använder fantasi, skapar, samtalar och diskuterar samt utvecklar sin förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar.

Undervisningen av ämne såsom språk, matematik, naturvetenskapliga ämne som fysik och kemi, samt stort arbete med “normer och värden” sker dagligen. Våra pedagoger genom sitt sätt att ställa frågor och med hjälp av pedagogisk dialog utvecklar det kognitiva innehållet och ökar barnens inflytande och delaktighet i undervisningen.

Vi skapar en pedagogisk miljö som uppmuntrar till dialog, utforskande och lärande och erbjuder barnen till variationer av aktiviteter.

Lek ser vi som är en central plats i utbildningen. Vi ger barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. I leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck..

Lek stimulerar fantasi och inlevelse och utmanar och stimulerar barnets motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

En stor och viktig del av vår verksamhet är integritets arbetet. Syftet med integritets arbetet är att barns integritet skyddas och stärks. Genom styrdokument, riktlinjer, kvalitetssystem arbetar vi systematisk för att varje barn ska uppleva trygghet hos oss och känna tydligt sin egen förmåga att sätta gränser. Miljön ska vara trygg och helt fri från våld, hot, övergrepp och kränkningar.. Detta ämne undervisas dagligen med hjälp av bilder, sånger, ramsor, sagor, berättelser och pedagogernas förebild, förstås. Vi har 4 veckor per år där vi belyser extra hur vi jobbar med integritetsfrågor dvs. hur frågor om etik och integritet kan lyftas fram på nya sätt för att skapa en utbildning som genomsyras av ett etiskt förhållningssätt.