Mer om Vikingens förskola

Vår vision på Solbacken och Vikingen är att tillsammans skapa förskolor med god pedagogisk utbildning, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Vi bedriver en omsorgsfull och lekfull utbildning och undervisning inklusive demokratifostran samt estetisk och skapande verksamhet. Vi har ett projektinriktat arbetssätt, där barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Utbildningen utgår från barnens intressen och drivkraft att söka kunskap. På så sätt erbjuder vi en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetenser. Vi ser till att alla barn får inflytande i utbildningen och i den pedagogiska miljö som vi erbjuder.

Integritetsarbetet får stort utrymme på båda förskolorna. Syftet med integritetsarbetet är att barns integritet skyddas och stärks och frågor om etik och integritet lyfts på nya sätt, för att skapa en utbildning som genomsyras av ett etiskt förhållningssätt.

I vårt arbete utgår vi från Skollagen (2010:800), Lpfö18, FN:s Barnkonvention, verksamhetsplan, likabehandlingsplan mot kränkande behandling.

Kille med barn